Blog

Latest News and Updates

ubezpieczający-a-ubezpieczony.jpg

Ubezpieczający, Ubezpieczony w umowie ubezpieczenia OC

Jaka jest różnica pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym?

Pytanie banalne – odpowiedź prosta:

Ubezpieczający to podmiot, który zawiera umowę Ubezpieczenia

Ubezpieczony to  podmiot  na czyj rachunek  Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia

Jednak, jest kilka innych ważnych pytań na które należy odpowiedzieć :

I. Czy ubezpieczający jest objęty ochroną ubezpieczeniową w sytuacji gdy zawiera umowę ubezpieczenia na cudy rachunek

NIE, chyba że z umowy ubezpieczenia wynika, że jest on także ubezpieczonym

II. Czy szkody wyrządzone pomiędzy ubezpieczający a ubezpieczony  są objęte zakresem ochrony?

TAK, ale tylko wtedy gdy ubezpieczający jest także ubezpieczonym, a umowa ubezpieczenia nie wyłącza roszczeń wzajemnych pomiędzy osobami ubezpieczonymi

III. Czy Ubezpieczyciel może podnieść zarzuty wobec poszkodowanego zaistniałe przed wypadkiem ubezpieczeniowym wobec poszkodowanego gdy umowa została zawarta na cudzy rachunek?

TAK, Ubezpieczyciel może uwolnić się od odpowiedzialności powołując się np na brak zapłaty składki. Wtedy Ubezpieczony pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej

IV. Czy ubezpieczyciel ma regres do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego jeżeli byli sprawcami szkody za którą ponosił odpowiedzialność Ubezpieczający?

NIE, Ubezpieczyciel ma roszczenie regresowe tylko do osoby odpowiedzialnej za szkodę będącej  osobą trzecią

 

Photo credit: ~MVI~ (warped) / Foter /Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaUbezpieczający, Ubezpieczony w umowie ubezpieczenia OC
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji