Blog

Latest News and Updates

osoba-trzecia.jpg

Ubezpieczony – Ubezpieczający. Osoba trzecia?

Czy w sytuacji umowy ubezpieczenia OC na cudzy rachunek   Ubezpieczony jest dla Ubezpieczającego albo Ubezpieczający dla Ubezpieczonego osobami trzecimi? Inaczej pytając – co się dzieje jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę Ubezpieczającemu albo Ubezpieczający Ubezpieczonemu? Czy Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia takiej szkody. Sytuacja wcale nie jest  teoretyczna, ma nierzadko miejsce, np. w procesie budowlanym, w kontraktach produkcji i dostawy towarów. Jeden podmiot zawiera umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

 Z pomocą  nie przychodzi na brzmienie art 822 k. c „Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony (art. 822 Kodeksu cywilnego)”

Niestety brakuje nam definicji osoby trzeciej stąd nie  nam czytelnej odpowiedzi czy umową ubezpieczenia objęte są szkody za której ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający wobec Ubezpieczonego lub odwrotnie.

 Osobiście wyrażam pogląd, że Ubezpieczający i Ubezpieczony są dla siebie  osobami trzecimi. Pogląd odwrotny wydaje mi się skrajny i nie możliwy do obrony w sytuacji roszczenia. Nie zmienia to faktu, że Ubezpieczyciel może z ochrony ubezpieczeniowej wyłączyć roszczenia pomiędzy tymi osobami. Na pewno warto szczegółowo tę kwestię uregulować w umowie ubezpieczenia

O innym poglądzie i szczegółowych regulacjach tej kwestii w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia można przeczytać w marcowym numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego.

Maria Tomaszewska -PestkaUbezpieczony – Ubezpieczający. Osoba trzecia?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji