Blog

Latest News and Updates

zgłoszenie-wypadku-czyli-czym-szybciej-tym-lepiej.jpg

Zgłoszenie wypadku czyli czym szybciej tym lepiej

Zgłoszenie wypadku w ubezpieczeniach OC  budzi kontrowersje.

Obowiązków związanych ze zgłoszeniem roszczenia nie ma poszkodowany. Może on zgłosić roszczenie w każdym czasie, byle przed terminem ich przedawnienia.

Takie obowiązki posiada jedynie Ubezpieczony. I to tylko wtedy gdy wynika to z umowy ubezpieczenia.   Art. 818 kodeksu cywilnego stanowi:

§ 1. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku.
§ 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązkiem określonym w paragrafie poprzedzającym można obciążyć zarówno ubezpieczającego, jak i ubezpieczonego, chyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.
§ 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w paragrafach poprzedzających ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
§ 4. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie następują, jeżeli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzymał wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości.

W dobrowolnych umowach ubezpieczenia  Ubezpieczyciele zastrzegają  obowiązki powiadomienia o wypadku i terminy  w jakich Ubezpieczający jest do tego zobowiązany.

W linku przykładowe zapisy z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Zgłoszenie wypadku

Ubezpieczyciel jest zawsze zainteresowany aby zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego dotarło do niego jak najszybciej. Czym szybciej Ubezpieczyciel wie o wypadku ubezpieczeniowym tym szybciej może podjąć działania zmierzające do ustalenia stanu faktycznego a co za tym idzie własnej odpowiedzialności. Upływ czasu niekorzystnie wpływa na możliwości odtworzenia okoliczności powstania szkody, ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczonego, wielkości szkody.

 W obowiązkowych ubezpieczeniach OC obowiązek powiadomienia Ubezpieczyciela przez Ubezpieczonego dotyczy jedynie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego, OC rolników . Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowi:

 Art. 16.
1.  […]
2.W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, o
którym mowa w art. 4 pkt 1-3, uczestnicząca w nim osoba objęta tym ubezpieczeniem jest ponadto obowiązana do:
1) udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych
do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia,
2) niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu zakładu ubezpieczeń, udzielając mu niezbędnych wyjaśnień i przekazując posiadane informacje.
3. […]

 

 

 

 

 Brak obowiązku  Ubezpieczonego zgłaszania wypadku ubezpieczeniowego jest kolejnym elementem w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej, które powodują  brak równowagi stron umowy ubezpieczenia.

Maria Tomaszewska -PestkaZgłoszenie wypadku czyli czym szybciej tym lepiej
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji