Blog

Latest News and Updates

Kumulacja-polis-ikona.jpg

Bezimienne obejmowanie ubezpieczeniem OC – ryzyko kumulacji sum gwarancyjnych

Do umowy  ubezpieczenia OC nie mają zastosowania zapisy art 824(1) par 2 Kodeksu cywilnego  – Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

Dla Ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej rodzi to ryzyko kumulacji umów ubezpieczenia OC, a tym samym ryzyko kumulacji sum gwarancyjnych. Może mieć to miejsce głównie  w branży budowlanej, usługowej, produkcyjnej.

Kumulacja polis (2)

 

Kumulacja polis dla poszkodowanego oznacza komfortową sytuację. W przypadku gdy szkoda nie będzie mogła byc zaspokojona z jednej polisy ze względu na wyczerpanie limitu, poszkodowany będzie mógł skorzystać z kolejnych.

Jednak Ubezpieczycieli powinni wystrzegać się :

a) ubezpieczenia  całej działalności Ubezpieczonego, a w dalszej kolejności ubezpieczenia pojedynczych kontraktów  (uniknąć ryzyka kumulacji można poprzez wyłączenie w umowie generalnej szkód związanych z realizacją konkretnego kontraktu na który aranżowana jest odrębna polisa)

b) ubezpieczania pojedynczych kontraktów bez sprawdzenia czy ubezpieczeniem nie jest objęta w odrębnej polisie cała działalność Ubezpieczonego

b) obejmowania bezimiennego podwykonawców z wysokimi limitami

Photo credit: Ardonik / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaBezimienne obejmowanie ubezpieczeniem OC – ryzyko kumulacji sum gwarancyjnych
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty