suma gwarancyjna

Wszystkie otagowane posty suma gwarancyjna

Kumulacja-polis-ikona.jpg

Bezimienne obejmowanie ubezpieczeniem OC – ryzyko kumulacji sum gwarancyjnych

Do umowy  ubezpieczenia OC nie mają zastosowania zapisy art 824(1) par 2 Kodeksu cywilnego  – Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

Dla Ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej rodzi to ryzyko kumulacji umów ubezpieczenia OC, a tym samym ryzyko kumulacji sum gwarancyjnych. Może mieć to miejsce głównie  w branży budowlanej, usługowej, produkcyjnej.

Kumulacja polis (2)

 

Kumulacja polis dla poszkodowanego oznacza komfortową sytuację. W przypadku gdy szkoda nie będzie mogła byc zaspokojona z jednej polisy ze względu na wyczerpanie limitu, poszkodowany będzie mógł skorzystać z kolejnych.

Jednak Ubezpieczycieli powinni wystrzegać się :

a) ubezpieczenia  całej działalności Ubezpieczonego, a w dalszej kolejności ubezpieczenia pojedynczych kontraktów  (uniknąć ryzyka kumulacji można poprzez wyłączenie w umowie generalnej szkód związanych z realizacją konkretnego kontraktu na który aranżowana jest odrębna polisa)

b) ubezpieczania pojedynczych kontraktów bez sprawdzenia czy ubezpieczeniem nie jest objęta w odrębnej polisie cała działalność Ubezpieczonego

b) obejmowania bezimiennego podwykonawców z wysokimi limitami

Photo credit: Ardonik / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaBezimienne obejmowanie ubezpieczeniem OC – ryzyko kumulacji sum gwarancyjnych
suma-jak-ją-okreslić.jpg

Suma gwarancyjna. Jak ją określić?

  O określeniu sumy gwarancyjnej już wspominałam we wpisie Suma gwarancyjna czyli ślepy traf? Niestety na pytanie jak określić sumę gwarancyjną, jak zwykle w ubezpieczeniach OC, nie ma prostej odpowiedzi. Niezbędna suma gwarancyjna powinna być pochodną prawdopodobieństwa i rozmiaru możliwej szkody. Bez właściwej oceny ryzyka nie można pokusić się o przybliżenie jej właściwej wysokości.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSuma gwarancyjna. Jak ją określić?
Wieża-ślimak.jpg

Hala MTK. Problemy jak w soczewce

W sobotę, 28 stycznia minęło 6 lat od zawalenia się hali Międzynarodowych Targów Katowickich w Katowicach. Zginęło 65 osób, ponad sto zostało rannych.

Niestety katastrofy, wypadki, awarie odsłaniają rzeczywiście istniejące ryzyka oraz  realnie pokazują zasady i mechanizmy odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie problemy skupiają się jak w soczewce. Nie inaczej jest w przypadku rozważań po katastrofie w hali MTK.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaHala MTK. Problemy jak w soczewce
ślepy-traf.jpg

Suma gwarancyjna czyli ślepy traf?

Kilka lat temu na Kongresie Brokerów w panelu dyskusyjnym poświęconym sumie gwarancyjnej w ubezpieczeniach OC dyskutowano metody określania sumy gwarancyjnej. Temat jest ogromny , ale można go skonkludować jednym słowem – suma gwarancyjna w umowie ubezpieczenia OC powinna odzwierciedlać ryzyko wyrządzenia szkód.

Śledząc wysokość sum gwarancyjnych w poszczególnych obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (innych niż ubezpieczania OC posiadacza pojazdu mechanicznego), można nabrać przekonania że ustalaniem sumy gwarancyjnej nie rządzi żadna reguła.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSuma gwarancyjna czyli ślepy traf?