Blog

Latest News and Updates

pas-startowy.jpg

Erbud pozwany za pas w Modlinie

Dzisiejszy  Dziennik Ubezpieczeniowy oraz komunikat giełdowy Erbudu informuje, że Erbud  pozwany został przez Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o  o odszkodowanie w kwocie 34.381.374,64 zł

Zgodnie z oficjalną informacją na kwotę roszczenia składa się:

a) 570.911,46 zł – koszty doradztwa technicznego i prawnego poniesione przez Powoda;
b) 28.321.000,00 zł – kwota stanowiąca równowartość utraconych przez Powoda korzyści oraz szkody rzeczywistej w postaci poniesionych kosztów doradztwa technicznego i prawnego;
c) 5.489.463,18 zł – stanowiąca 19% poniesionej szkody, o której mowa w pkt. a) i b) powyżej, tytułem rekompensaty z tytułu przewidzianego prawem opodatkowania należnego odszkodowania podatkiem dochodowym.

Erbud S.A. nie uznaje swojej odpowiedzialności za wadliwy stan nawierzchni pasa startowego, a zlecone niezależne ekspertyzy techniczne wskazują na powody uszkodzenia niezależne od Spółki.

Będzie to bardzo ciekawy spór co do zasady, skoro pozwany stanowczo neguje swoją odpowiedzialność.

Nie znając żadnych szczegółów można domyślać się że powód będzie dochodzić odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zatem sąd stanie przed zadaniem oceny w świetle łączącej strony umowy :

a) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

b) powstałej szkody,

c) związku przyczynowego pomiędzy  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez pozwanego a powstałą szkodą,

Wykazanie  wszystkich trzech  okoliczności obciąża powoda, najtrudniej będzie wykazać okoliczność a i c. Kwestiami ważnymi będzie odpowiedź na pytanie o odpowiedzialność pozwanego za projektanta,  wymogi materiałowe i nadzór nad ich  jakością , odbiór techniczny.

Powód może próbować dochodzić swoich roszczeń także na zasadach ogólnych, tj z odpowiedzialności cywilnej deliktowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo credit: quietaction / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaErbud pozwany za pas w Modlinie
Udostępnij ten post

3 komentarzy

Dołącz do konwersacji

Dołącz do konwersacji