Blog

Latest News and Updates

Obrona-przed-roszczeniem.jpg

Obrona przed roszczeniem. W interesie Ubezpieczyciela

W dobrowolnych ubezpieczeniach OC Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony przed nieuzasadnionym roszczeniem. Wtedy gdy przeciwko Ubezpieczonemu wysuwane jest roszczenie, które on sam lub Ubezpieczyciel kwestionuje, Ubezpieczyciel finansuje koszty obrony prawnej.

Obowiązek  zwrotu takich kosztów  nie wynika z przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia ani z regulacji Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Świadczenie jest dobrowolnym świadczeniem Ubezpieczyciela. Świadczeniem, które spełnia rolę także ochrony interesów Ubezpieczyciela.

Obrona przed roszczeniem, a co za tym idzie konieczność ponoszenia w tym celu kosztów dotyczy sytuacji kiedy Ubezpieczający i Ubezpieczyciel broni się przed roszczeniem co do zasady lub  co do wysokości.

W regulacjach poszczególnych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia panuje duża rozbieżność, co to konstrukcji i zakresu  udzielanej ochrony na koszty obrony prawnej. Rozbieżności ujawniają się w następujących kwestiach:

a) zgody Ubezpieczyciela na poniesienie kosztów – czy Ubezpieczyciel musi wyrazić zgodę na poniesienie tych kosztów, np. kosztów związanych z powołaniem świadka w procesie
b) zakresu ponoszonych kosztów – czy tylko koszty sądowe czy także inne koszty zmierzające do obrony , np. koszty pełnomocnika Ubezpieczającego działającego w celu zawarcia ugody z poszkodowanym
        c) ochrony dla postępowania karnego i administracyjnego

Praktyka pokazuje, że Ubezpieczony nierzadko wie lepiej jak się bronić, zna swoją branżę, zna pełnomocników wyspecjalizowanych w danej dziedzinie, dostrzega środki dowodowe jakie najskuteczniej pozwolą mu na odparcie roszczenia, także zanim dojdzie do procesu. Ograniczenie ochrony tylko do kosztów sądowych poniesionych w procesie prowadzonym za zgodą Ubezpieczyciela, niejednokrotnie odbiera jemu samemu szansę na efektywną obronę przez obroną.

Maria Tomaszewska -PestkaObrona przed roszczeniem. W interesie Ubezpieczyciela
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji