Blog

Latest News and Updates

okres-poprzedzający-zawarcie-umowy.jpg

Okres poprzedzający zawarcie umowy

Art. 10 ust 1a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zakazuje obejmowania okresu poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia.

Jest to wyjątek od ogólnych przepisów art. 806 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym objęcie ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie umowy jest jedynie wtedy bezskuteczne gdy  w chwili zawarcia umowy którakolwiek ze stron wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć, że wypadek zaszedł lub że odpadła możliwość jego zajścia w tym okresie. Dla pozostałych sytuacji objęcia ochroną ubezpieczeniową okresu poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, Kodeks cywilny nie zawiera zakazów.

Przepis ust 1a został wprowadzony zapewne dla ukrócenia praktyk niektórych  przedstawicieli grup zawodowych, którzy nie wypełniali miesiącami obowiązku, aż do chwili  groźby kontroli ze strony własnej korporacji.. Wtedy mogli prosić Ubezpieczyciela o objęcie ochroną okresu, który już minął. Nie można było też wykazać, że w pewnym okresie ubezpieczony nie wypełniał obowiązku ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej.

Rozwiązaniem, które likwiduje problemy z lukami czasowymi ochrony są grupowe umowy ubezpieczenia OC czyli umowy zawierane przez jeden podmiot na rzecz grupy osób wykonujących czynności zawodowe. W takiej sytuacji bez względu kiedy zakończy się okres ubezpieczenia w poprzedniej umowie, dana osoba zostaje objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach bieżącej grupowej umowy. Kwestią  wzajemnych rozliczeń Ubezpieczającego i Ubezpieczonego jest refundacja składki Ubezpieczającemu przez Ubezpieczonego, o ile w ogóle sobie tego życzą.

Maria Tomaszewska -PestkaOkres poprzedzający zawarcie umowy
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji