Blog

Latest News and Updates

wypadek-a-szkoda.jpg

Wypadek a szkoda

Nie znajdziemy w przepisach prawa definicji wypadku o jakim mowa w art 805 k.c ani zdarzenia o jakim mowa w art 822 k.c..

Strony umowy ubezpieczenia w celu sprecyzowania zakresu ochrony muszą pokusić się o definicje. Standardowo ubezpieczyciel zamieszczają definicje wypadku ubezpieczeniowego w OWU. Definicja zależy od czasowego zakresu ochrony jakiej ubezpieczyciel chce udzielić.

W ubezpieczeniach OC ogólnej za wypadek uważa się zdarzenie powodujące  śmierć, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, uszkodzenie, zniszczenie  mienia.Niektórzy stosują jeszcze bardziej precyzują definicję wskazując że wypadkiem jest  śmierć, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, uszkodzenie, zniszczenie  mienia.

Takie defniowanie powoduje obiegowe pojęcie że w OC ogólnej triggerem jest loss occurrence czyli szkoda. W obiegowym pojęciu wszystko jest w porządku, jednak nie można pójść krok dalej i przyjmować, że wypadkiem ubezpieczeniowym jest powstanie szkody albo szkoda. Nie można takiej definicji użyć do art 805 i 822 kodeksu cywilnego. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej szkoda musi być następstwem wypadku.

Maria Tomaszewska -PestkaWypadek a szkoda
Udostępnij ten post

2 komentarzy

Dołącz do konwersacji
  • MichalK - 13 lutego, 2012

    Art. 2 ust. 1 pkt. 18) ustawy o działalności ubezpieczeniowej zawiera legalną definicję co prawda nie „zdarzenia” a „zdarzenia losowego”. „Zdarzenie losowe – niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub w dobrach majątkowych albo zwiększenie potrzeb majątkowych po stronie ubezpieczającego lub innej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową.” Powstaje więc pytanie czy „zdarzenie” z art. 822 kc jest pojęciem tożsamym czy różnym od pojęcia „zdarzenie losowe” z art. 16 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. A może zdarzenie losowe jest terminem tożsamym z „wypadkiem” na co mogłyby wskazywać art. 16 oraz Art. 2 ust. 1 pkt. 4) czy art. 25 ustawy o działalności ubezpieczeniowej gdzie terminy „wypadek” i „zdarzenie” występują obok siebie. Niewątpliwie bałagan terminologiczny jaki występuje w polskim prawie na tle wskazanych terminów nie służy ich wykładni ani stosowaniu w praktyce. W tym kontekście pomimo tego że jestem przeciwnikiem odrębnej kodyfikacji ubezpieczeniowej wprowadzenie takiego kodeksu definiującego szereg fundamentalnych terminów ubezpieczeniowych sprzyjałoby ukształtowaniu się jednolitej praktyki co z pewnością miałoby przełożenie na rozwój rynku ubezpieczeniowego.

  • Maja Pestka - 13 lutego, 2012

    Jeżeli przyjąć tożsamość pojęcia „zdarzenia losowego” z pojęciem „zdarzenia” to poszczególne rozporządzenia w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń OC są niespójne z art 9a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych „Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody,o jakich mowa w art. 9, będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia” . Rozporządzenia natomiast stanowią że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody wynikłe z działania, zaniechania lub uchybienia jakie miało miejsce w okresie ubezpieczenia. O problemach braku definicji zdarzenia w ubezpieczeniach obowiązkowych pisałam już w kilku wcześniejszych postach.
    Zatem mamy chaos, który nie sprzyja pewności obrotu i rozwojowi ubezpieczeń.

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty