Blog

Latest News and Updates

Póżne-zgłoszenie-szkody.jpg

Późne zgłoszenie szkody przez Ubezpieczonego

Ubezpieczyciel nie może sankcjonować Poszkodowanego  z powodu późnego zgłoszenia szkody przez Ubezpieczonego (patrz:  Zarzuty ubezpieczyciela wobec poszkodowanego)

Jeżeli jednak Ubezpieczony zaspokoił roszczenie może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania od Ubezpieczyciela. Obowiązek  zgłoszenia wypadku w określonym terminie  musi wynikać z OWU  lub umowy ubezpieczenia (art 818 par 1 Kodeksu cywilnego) . W przypadku zbyt późnego zgłoszenia wypadku przez Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może zastosować wobec  niego  art 818 par 3  k.c. –  w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku zgłoszenia wypadku, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Poniżej wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 05.12.2013 VI Ga 245/13 , w którym Sąd I i II instancji wskazują, że  sankcjonowanie Ubezpieczonego za późne zgłoszenie wypadku nie może mieć miejsca jeżeli Ubezpieczony współpracował z Ubezpieczycielem po zgłoszeniu wypadku , a Ubezpieczyciel nie podjął wszystkich czynności do ustalenia okoliczności szkody i rozmiarów szkody.

Szkoda polegała na zerwaniu kabla energetycznego przez Ubezpieczonego. Ubezpieczony, ze względów bezpieczeństwa, zlecił natychmiastową naprawę firmie specjalistycznej. Po 21 dniach zgłosił wypadek Ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel jednak odmówił wypłaty odszkodowania ze względu na późne zgłoszenie wypadku, twierdząc że uniemożliwiło to Ubezpieczycielowi zweryfikowanie okoliczności powstania szkody.

W pierwszej instancji wygrał Ubezpieczony. Apelację złożył Ubezpieczyciel, jednak sąd II instancji apelację odrzucił. Sąd wskazywał, że :

a) ciężar udowodnienia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa z art 818 par 3 należy do Ubezpieczyciela, a w przedmiotowej sprawie taki dowód nie został przez Ubezpieczyciela wykazany

b) analiza przebiegu tegoż postępowania likwidacyjnego nie dawała jakichkolwiek podstaw czynienia zarzutu powodowi,
iż nie współdziałał on z Ubezpieczycielem w ustalaniu okoliczności i wysokości szkody  Przeciwnie; na każde kolejne żądanie Ubezpieczyciela powód dostarczał mu stosowne dokumenty, w tym kosztorys, sporządzony przez podmiot trzeci, który naprawiał uszkodzony kabel. Na tym etapie postępowania Ubezpieczyciel nie kwestionował rzetelności tych dokumentów, a swą decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania ograniczył do zarzutu nieterminowego zgłoszenia zdarzenia oraz braku dokumentacji zdjęciowej z miejsca zdarzenia, co jego zdaniem uniemożliwiło mu weryfikacją zgłoszonego roszczenia

c) jeżeli to Ubezpieczyciel na etapie likwidacji szkody nie przedsięwziął z należytą starannością czynności wyjaśniających, nie może odsyłać na tej podstawie poszkodowanego na drogę procesu sądowego, zasłaniając się treścią art. 6 kc

Cały wyrok tutaj

 

Photo credit: Andrew Morrell Photography / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

 

 

 

Maria Tomaszewska -PestkaPóźne zgłoszenie szkody przez Ubezpieczonego
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji