Blog

Latest News and Updates

przypisana-ale-nie-zarobiona.jpg

Składka przypisana, ale niekoniecznie zarobiona

Różnicę pomiędzy składką przypisaną a zarobioną widać już z definicji wskazanych w  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

 Składki przypisane — kwoty składek:

a) z tytułu umów ubezpieczenia należne w okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego, czy kwoty te opłacono —w przypadku grup działu I,

b) należnych za cały okres odpowiedzialności, niezależnie od jego długości, z tytułu zawartych w okresie sprawozdawczym umów ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy kwoty te opłacono — w przypadku grup działu II, o ile długość okresu odpowiedzialności jest określona,

c) z tytułu umów ubezpieczenia, należne w okresie sprawozdawczym, niezależnie od tego, czy kwoty te opłacono — w przypadku grup działu II, o ile długość okresu odpowiedzialności nie jest określona,

d) z tytułu umów reasekuracji czynnej — stosuje się kwoty, o których mowa w lit. a—c, z uwzględnieniem postanowień odpowiednich umów reasekuracji;
Składka zarobiona — składka przypisana w okresie sprawozdawczym pomniejszona o stan rezerwy składek na koniec okresu sprawozdawczego i powiększoną o stan rezerwy składek na początek okresu sprawozdawczego;

Mówiąc prostym językiem składka przypisana to składka należna, a składka zarobiona to składka przypadająca na minione miesiące okresu ubezpieczenia, którą Ubezpieczyciel może dysponować. Części składki przypadające na przyszłe miesiące pozostają w rezerwie składki.

Dla określenia współczynnika szkodowości, różnica między składką zarobioną a przypisaną ma kluczowe znaczenie w ciągu biegu okresu ubezpieczenia. Jeżeli składka przypisana wynosi 120 zł, a szkoda w wysokości 10 zł zaistniała w drugim miesiącu to współczynnik szkodowości nie wynosi 10%, tylko 100%. Składka zarobiona wynosi 10,00 zł i szkoda 10,00 zł. Jeżeli następna szkoda nie wydarzy się w kolejnych miesiącach, współczynnik szkodowości będzie malał. Aż  po zakończeniu okresu ubezpieczenia będzie wynosił 10%.  Różnica w ujęciu „przypisana” i „zarobiona” ma szczególne znaczenie w okresie odnowień, gdzie do końca okresu ubezpieczenia pozostaje jeszcze kilka 1/12’ych składki do zarobienia.

W ubezpieczeniach OC sytuacja się ogromnie komplikuje, ponieważ szkody zgłaszane są długo po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Dlatego dobry współczynnik szkodowości po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie daje rzeczywistego obrazu ryzyka. Temu problemowi poświecę także odrębny wpis.

Na koniec zwracam uwagę, że powyższy przykład wyliczenia współczynnika szkodowości jest uproszczony, bowiem nie obejmuje kosztów, jakie należy uwzględnić przy  obliczeniu współczynnika.

Photo credit: Thomas Leuthard / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaSkładka przypisana, ale niekoniecznie zarobiona
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji