ciężar dowodu

Wszystkie otagowane posty ciężar dowodu

6-czy-16.jpg

6 czy 16?

W ostatnich dwóch wpisach poruszałam zagadnienie odpowiedzialności na zasadzie winy, a co za tym idzie obowiązków poszkodowanego wykazania winy sprawcy oraz  przesłanek odpowiedzialności:

a) działania lub zaniechania sprawcy,

b) szkody

c) związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstałą szkodą

Obowiązki te wynikają z art 6 Kodeksu cywilnego powołującego zasadę, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Obowiązki dowodowe spoczywają na poszkodowanym także wtedy gdy sprawca odpowiada na zasadzie ryzyka. Tutaj sytuacja poszkodowanego jest o tyle polepszona, że nie musi wykazywać winy odpowiedzialnego, wystarczy że wykaże przesłanki.

Zaskakująca na tym tle może wydawać się zatem regulacja ustępu 1, 16 artykułu Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej,  który stwierdza, że Ubezpieczyciel  podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia

Art.16, ust 1 Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej

Czy to oznacza, że poszkodowany jest zwolniony z obowiązków wykazania przesłanek i winy? Czy Ubezpieczyciel musi zabiegać o ustalenie okoliczności, a brak ustalenia obciąża Ubezpieczyciela.?

W moim przekonaniu te dwie regulacje funkcjonują w ten sposób, że Ubezpieczyciel musi żądać wszystkich dokumentów i informacji, które są mu niezbędne do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody, a Poszkodowany ma obowiązek te dokumenty i informacje dostarczyć. Oznacza to że Ubezpieczyciel nie może zasłaniać się, że jakaś okoliczność nie została wykazana, jeżeli wcześniej o nią nie pytał i nie podjął działań by lub samodzielnie ustalić. Poszkodowany nie może się domagać uznania roszczenia jeżeli nie przedstawił dokumentów je uzasadniających.

 

read more

Maria Tomaszewska -Pestka6 czy 16?