Blog

Latest News and Updates

ciężar-dowodu.jpg

Ciężar dowodu. Nie jedynie ale aż

O ryzyku odpowiedzialności cywilnej , wśród wielu innych czynników, przesądza rozkład ciężaru dowodu pomiędzy poszkodowanego i sprawcę. Konieczności wykazywania korzystnych dla  stron okoliczności okazuje się często  bardzo trudne.

W zależności od tego jakie okoliczności muszą udowodnić strony, ich sytuacja jest poważniejsza lub bardziej komfortowa. Pierwsza poważna  trudność jaką napotyka poszkodowany to udowodnienie związku przyczynowego. Następnie w zależności od zasady odpowiedzialności  jego sytuacja jest różna. W zasadzie ryzyka to sytuacja sprawcy jest niezwykle trudna, bo musi udowodnić  okoliczności, które mogą uwolnić go od odpowiedzialności. W zasadzie winy trudniejsza jest sytuacja poszkodowanego, bo musi on wykazać winę sprawcy. Jednakże w praktyce obrotu gospodarczego  gdy poszkodowany dochodzi odszkodowania od swojego kontrahenta   również zasada winy doznaje niekorzystnej dla sprawcy modyfikacji.  Poszkodowany musi wykazać, dla przypisania kontrahentowi odpowiedzialności, że szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, a sprawca aby od tej odpowiedzialności się uwolnić musi wykazać okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Rozkład ciężaru dowodu pomiędzy sprawcę i poszkodowanego jest jednym z podstawowych obszarów wiedzy underwritera odpowiadającego za ocenę i akceptację ryzyka OC.  To właśnie konieczność udowadniania określonych okoliczności przesądza o ryzyku w jakim pozostaje Ubezpieczyciel.  O jakości akceptowanego ryzyka decydują także praktyczne możliwości i umiejętność Ubezpieczonego wykazania korzystnych   dla niego  okoliczności.

Udowodnienie wielu kwestii w praktyce okazuje się niezwykle skomplikowane ze względów technicznych. W zależności od okoliczności szkody nierzadko brakuje świadków, dokumentów, potwierdzeń, próbek, protokołów odbioru, raportów. Na rafy konieczności wykazywania odpowiedzialności natykają się Ubezpieczony i Ubezpieczyciel, którzy chcą się bronić przed roszczeniem. Wtedy wspólnie uświadamiają sobie, że nie wystarczy ” tylko” coś udowodnić, ale że „aż” trzeba podjąć duży i kosztowny wysiłek przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Maria Tomaszewska -PestkaCiężar dowodu. Nie jedynie ale aż
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty