zasada winy

Wszystkie otagowane posty zasada winy

Głową-w-drzwi.jpg

Głową w szklane drzwi – odpowiedzialność konserwującego ?

Kiedy Klient uderzy głową w szklane drzwi, które się nie otworzyły , kto odpowiada? Sklep? Producent drzwi? Konserwujący?

Odpowiedzialność producenta drzwi będzie oparta o zasadę odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Ale co z odpowiedzialnością sklepu? Sklep odpowiada na zasadach ogólnych  – art 415 k.c. i nast o odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynu niedozwolonego. Poszkodowany będzie musial udowodnić zawinione działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy prowadzącego sklep. szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy zawinionym działaniem albo zaniechaniem a powstałą szkodą.

Tutaj nieprawomocne orzeczenie Sądu Rejonowego w Kłodzku (Sygn. akt I C 1300/120) w sprawie z powództwa poszkodowanej, która uderzyła 25.02.2012 w szklane drzwi w sklepie, które się nie otworzyły i doznała złamania nosa. Poszkodowana pozwała Ubezpieczyciela OC  firmy konserwującą drzwi.  Pozowany bronił się przed roszczeniem  w następujący sposób:

„Strona pozwana(…), ubezpieczyciel (…) Sp. Z o.o.– firmy zajmującej się przeglądami technicznymi przedmiotowych drzwi, wniosła o oddalenie powództwa w całości, wskazując, że ubezpieczony regularnie dokonywał przeglądów technicznych drzwi automatycznych oraz okresowych konserwacji drzwi za pośrednictwem firmy (…), a w trakcie postępowania likwidacyjnego nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości lub zaniedbań ze strony ubezpieczonego, drzwi w dniu zdarzenia były sprawne, a nie otworzyły się gdyz powódka była zbyt blisko ściany po lewej stronie drzwi, w miejscu nie objętym czujnikiem ruchu”

W toku procesu ustalono:

„…Ostatni przed zdarzeniem przegląd techniczny drzwi i ich konserwacja miały miejsce w styczniu 2011 roku, a naprawa w lutym 2011 roku – zaraz po konserwacji i przeglądzie i na rok przed wypadkiem. Napęd drzwi został zakupiony w roku 2005. Napęd drzwi był programowany i naprawiany w roku 2006, dwukrotnie w roku 2008, dwukrotnie w roku 2009 i w roku 2011, wymieniano tez szybę w drzwiach. Wszystkie naprawy dotyczyły nieprawidłowości w pracy napędów drzwi, a awarii było około 10.

W roku 2011 serwisu drzwi dokonała Firma (…) w styczniu 2011 roku,, a w lutym 2011 naprawiający drzwi wskazał, ze drzwi automatyczne wewnętrzne naprawiono bez użycia części zamiennych, a zewnętrzne pracują nieregularnie i zaleca się wymianę silnika. Dokumenty zostały przekazane ubezpieczycielowi. Właścicielka firmy zajmującej się konserwacja drzwi nie znała stanu drzwi w chwili wypadku. Jej pracownicy pozostawiają dokumenty na miejscu dokonując przeglądu i konserwacji..(..)

Przesłuchani świadkowie będący szefami firm zajmujących się konserwacja przedmiotowych drzwi- K. S. iS. K., zgodnie wskazali, ze stan drzwi w chwili wypadku nie był im znany, a wszystkie dokumenty związane ze zdarzeniem zostały przekazane ubezpieczycielowi- stronie pozwanej.

Zeznania wskazanych świadków, dokumenty napraw i zeznania świadka J. M., który także uległ podobnemu wypadkowi uderzając głową w szybę drzwi, które się nie otworzyły, dowodzą, że drzwi psuły się i były naprawiane wielokrotnie z powodu problemu z ich napędem i mechanizmem otwierającym. Jeden z dokumentów naprawy wskazuje nawet zalecenie wymiany silnika….”

Powództwo uwzględniono w I instancji  w całości co do zasady i zasądzono 7.000,00 zl zadośćuczynienia.

Powyższy przykład pokazuje ze obrona Ubezpieczyciela przed roszczeniem powinna opierać się na szczegółowo ustalonych okolicznościach i faktach, bo w sądzie druga strona użyje wszelkich argumentów aby skutecznie dochodzić odszkodowania.

 

Photo credit: Creativity103 / Foter / CC BY

read more
Maria Tomaszewska -PestkaGłową w szklane drzwi – odpowiedzialność konserwującego ?
sople.jpg

Spadające sople – zasada winy

 

Spadające sople to  pewnie drobiazg. Drobiazg, jednak  z punktu widzenia odpowiedzialności budzi wątpliwości.  Jedno jest pewne  – zasada odpowiedzialności – zasada winy. Trudne do obrony jest  twierdzenie, że odpowiedzialności za spadający sopel można rozpaprywać na zasadzie ryzyka  , na podstawie  434 k.c lub 433 k.c

Przy rozpatrzeniu podmiotu odpowiedzialnego należy wziąć pod uwagę, w zależności od stanu faktycznego, odpowiedzialność właściciela nieruchomości, najemcy, zarządcy, wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej, właściciela odrębnej własności do lokalu.  Najwięcej kontrowersji budzi rozdział odpowiedzialności wspólnoty mieszkaniowej (zarządcy) a  właściciela mieszkania.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSpadające sople – zasada winy
wina-czy-ryzyko.jpg

Wina – ryzyko czyli niełatwo o granicę

Nie raz już pisałam, że w ubezpieczeniach OC wiele kwestii wydaje się jasnych i klarownych. Aż do momentu zastosowania w praktyce.  Sztandarowym przykładem jak jasną teorię trudno zastosować w praktyce jest rozgraniczenie kiedy Ubezpieczony odpowiada za szkodę na zasadzie winy a kiedy na zasadzie ryzyka. 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWina – ryzyko czyli niełatwo o granicę
6-czy-16.jpg

6 czy 16?

W ostatnich dwóch wpisach poruszałam zagadnienie odpowiedzialności na zasadzie winy, a co za tym idzie obowiązków poszkodowanego wykazania winy sprawcy oraz  przesłanek odpowiedzialności:

a) działania lub zaniechania sprawcy,

b) szkody

c) związku przyczynowego pomiędzy działaniem lub zaniechaniem sprawcy a powstałą szkodą

Obowiązki te wynikają z art 6 Kodeksu cywilnego powołującego zasadę, że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Obowiązki dowodowe spoczywają na poszkodowanym także wtedy gdy sprawca odpowiada na zasadzie ryzyka. Tutaj sytuacja poszkodowanego jest o tyle polepszona, że nie musi wykazywać winy odpowiedzialnego, wystarczy że wykaże przesłanki.

Zaskakująca na tym tle może wydawać się zatem regulacja ustępu 1, 16 artykułu Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej,  który stwierdza, że Ubezpieczyciel  podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia

Art.16, ust 1 Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej

Czy to oznacza, że poszkodowany jest zwolniony z obowiązków wykazania przesłanek i winy? Czy Ubezpieczyciel musi zabiegać o ustalenie okoliczności, a brak ustalenia obciąża Ubezpieczyciela.?

W moim przekonaniu te dwie regulacje funkcjonują w ten sposób, że Ubezpieczyciel musi żądać wszystkich dokumentów i informacji, które są mu niezbędne do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody, a Poszkodowany ma obowiązek te dokumenty i informacje dostarczyć. Oznacza to że Ubezpieczyciel nie może zasłaniać się, że jakaś okoliczność nie została wykazana, jeżeli wcześniej o nią nie pytał i nie podjął działań by lub samodzielnie ustalić. Poszkodowany nie może się domagać uznania roszczenia jeżeli nie przedstawił dokumentów je uzasadniających.

 

read more

Maria Tomaszewska -Pestka6 czy 16?
oc-czy-nnw-II.jpg

OC czy NW, cd

Zastosowanie teoretycznego rozumienia winy, o którym wspominałam we wczorajszym wpisie napotyka praktyce na wiele trudności, które wynikają w głównej mierze z niejednolitego rozumienia pojęcia winy i jego ocennego charakteru.

Rozważając  stany faktyczne poszczególnych zdarzeń  należy przejść przez oba etapy rozstrzygania o winie – obiektywny i subiektywny. Przytaczam dwa  przykłady – z pozoru podobne , a jednak roszczenie podlega rozpatrzeniu w inny sposób:

1) wstrząśnienie mózgu wskutek upadku na oblodzonym chodniku,

2) pęknięcie kości ogonowej wskutek upadku na schodach w  bloku mieszkalnym 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC czy NW, cd