kąpielisko

Wszystkie otagowane posty kąpielisko

kąpielisko-czyja-odpowiedzialność.jpg

Kąpielisko – czyja odpowiedzialność?

Sezon letni w pełni. Wypadki i utonięcia na miejskich kąpieliskach także się zdarzają.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne kąpieliskiem jest  to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych; (art 9 ,ust 1 pkt 5a)

Za organizację kąpieliska odpowiada organizator zdefiniowany w Ustawie Prawo wodne jako   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli;

Organizatorem może być gmina, hotel, ośrodek wypoczynkowy. Na organizatorze kąpieliska spoczywają m.in obowiązki :

– utrzymania czystości wody

– wprowadzenia zakazu kąpieli w przypadku gdy woda nie spełnia wymogów sanitarnych

– oznakowania kąpieliska

Kąpielisko musi zostać zgłoszone do ewidencji kąpielisk prowadzonych przez wójta , burmistrza, prezydenta, który ogłasza wykaz kąpielisk. Dla przykładu – tutaj Kąpieliska w gminie Nieporęt

Na organizatorze spoczywa także szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem kąpiących. Patrz wpis Basen , kąpielisko – zasady bezpieczeństwa 

Photo credit: marfis75 / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaKąpielisko – czyja odpowiedzialność?
bezpieczeństwo-na-basenie.jpg

Basen, kąpielisko – zasady bezpieczeństwa

Zbliża się sezon letni, prasa donosi o tragicznych wypadkach na basenach (8-latka topiła się na basenie, Fałszowali uprawnienia WOPR).

Poniżej  akty prawne i wybrane zasady bezpieczeństwa za basenie i kąpielisku.

Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

m.in art 5 ust 2

2. Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy:
1) w przypadku kąpieliska, pływalni oraz innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m:
a) wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać,
b) wydzielanie brodzika dla dzieci;
2) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych;
3) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego;
4) wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe);
5) oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów
mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek;
6) upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
7) zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 03 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.02.2012 w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy…

m.in § 2. 1. Kąpielisko wyposaża się w:
1) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde 400 m linii brzegowej;
2) ratowniczą łódź wiosłową – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
3) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze – jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej,
umieszczone w pobliżu lustra wody;
4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające – dwie sztuki;
5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii
brzegowej;
6) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym;
7) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali;
8) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym;
9) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;
10) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;
11) lornetki – jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym;
12) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;
13) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej;
14) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym;
15) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stała kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

m.in

§ 2. Ustala się minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego
obszaru wodnego:
1) w przypadku kąpielisk:
a) śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – jeden ratownik wodny od strony lądu i jeden ratownik wodny od
strony lustra wody, przebywający na łodzi lub platformie umożliwiającej obserwację i umieszczonej poza strefą dla
umiejących pływać,
b) nadmorskich na każde 100 m linii brzegowej – trzyosobowe zespoły ratowników wodnych, w tym co najmniej jeden ratownik wodny od strony lustra wody;

___________________________________________

Kwestia sporną zapewne będzie zasada odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z funkcjonowaniem basenu – ogólna zasada winy czy też zasada ryzyka. Tutaj nie rozstrzygniemy tego sporu. Jeżeli  nawet przyjąć zasadę winy – to bardzo surowe uregulowanie obowiązków zarządzające,  powoduje że wykazanie zawinionego działania lub zaniechania nie będzie trudne.

 

Photo credit: Christophe Becker / Foter /Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaBasen, kąpielisko – zasady bezpieczeństwa