Blog

Latest News and Updates

kąpielisko-czyja-odpowiedzialność.jpg

Kąpielisko – czyja odpowiedzialność?

Sezon letni w pełni. Wypadki i utonięcia na miejskich kąpieliskach także się zdarzają.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne kąpieliskiem jest  to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych; (art 9 ,ust 1 pkt 5a)

Za organizację kąpieliska odpowiada organizator zdefiniowany w Ustawie Prawo wodne jako   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli;

Organizatorem może być gmina, hotel, ośrodek wypoczynkowy. Na organizatorze kąpieliska spoczywają m.in obowiązki :

– utrzymania czystości wody

– wprowadzenia zakazu kąpieli w przypadku gdy woda nie spełnia wymogów sanitarnych

– oznakowania kąpieliska

Kąpielisko musi zostać zgłoszone do ewidencji kąpielisk prowadzonych przez wójta , burmistrza, prezydenta, który ogłasza wykaz kąpielisk. Dla przykładu – tutaj Kąpieliska w gminie Nieporęt

Na organizatorze spoczywa także szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem kąpiących. Patrz wpis Basen , kąpielisko – zasady bezpieczeństwa 

Photo credit: marfis75 / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaKąpielisko – czyja odpowiedzialność?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty