Blog

Latest News and Updates

bezpieczeństwo-na-basenie.jpg

Basen, kąpielisko – zasady bezpieczeństwa

Zbliża się sezon letni, prasa donosi o tragicznych wypadkach na basenach (8-latka topiła się na basenie, Fałszowali uprawnienia WOPR).

Poniżej  akty prawne i wybrane zasady bezpieczeństwa za basenie i kąpielisku.

Ustawa z dnia 18.08.2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych:

m.in art 5 ust 2

2. Do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy:
1) w przypadku kąpieliska, pływalni oraz innych obiektów dysponujących nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m:
a) wytyczanie strefy dla umiejących i nieumiejących pływać,
b) wydzielanie brodzika dla dzieci;
2) zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych;
3) utworzenie stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego;
4) wyposażenie w sprzęt ratunkowy i pomocniczy oraz urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze (wzrokowe i słuchowe);
5) oczyszczanie powierzchni dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów
mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek;
6) upowszechnianie zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
7) zapewnianie przekazywania informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 03 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.02.2012 w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzet ratunkowy i pomocniczy…

m.in § 2. 1. Kąpielisko wyposaża się w:
1) ratowniczą łódź motorową – jedna na każde 400 m linii brzegowej;
2) ratowniczą łódź wiosłową – jedna na każde 100 m linii brzegowej;
3) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze – jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej,
umieszczone w pobliżu lustra wody;
4) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające – dwie sztuki;
5) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym – jedna na każde 100 m linii
brzegowej;
6) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym;
7) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali;
8) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena – po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym;
9) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi;
10) rzutki ratunkowe – po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego;
11) lornetki – jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym;
12) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) – po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego;
13) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych – jedno na każde 100 m linii brzegowej;
14) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym;
15) sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne.

Rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stała kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego

m.in

§ 2. Ustala się minimalne wymagania dotyczące liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego
obszaru wodnego:
1) w przypadku kąpielisk:
a) śródlądowych na każde 100 m linii brzegowej – jeden ratownik wodny od strony lądu i jeden ratownik wodny od
strony lustra wody, przebywający na łodzi lub platformie umożliwiającej obserwację i umieszczonej poza strefą dla
umiejących pływać,
b) nadmorskich na każde 100 m linii brzegowej – trzyosobowe zespoły ratowników wodnych, w tym co najmniej jeden ratownik wodny od strony lustra wody;

___________________________________________

Kwestia sporną zapewne będzie zasada odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z funkcjonowaniem basenu – ogólna zasada winy czy też zasada ryzyka. Tutaj nie rozstrzygniemy tego sporu. Jeżeli  nawet przyjąć zasadę winy – to bardzo surowe uregulowanie obowiązków zarządzające,  powoduje że wykazanie zawinionego działania lub zaniechania nie będzie trudne.

 

Photo credit: Christophe Becker / Foter /Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaBasen, kąpielisko – zasady bezpieczeństwa
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty