zdarzenia medyczne

Wszystkie otagowane posty zdarzenia medyczne

Lekarz-nie-będzie-się-mógł-bronić.jpg

Lekarz nie będzie mógł się bronić w postępowaniu przed Wojewódzką komisją ds zdarzeń medycznych

Trybunał Konstytucyjny we wczorajszym orzeczeniu nie uznał przepisów  Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  za niezgodne z Konstytucją. Trybunał orzekł, że

1. Art. 67i ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742 oraz z 2013 r. poz. 1245) w zakresie, w jakim nie przewiduje uczestnictwa lekarza w posiedzeniu wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 67j ust. 7 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odwołania się lekarza od orzeczenia wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji.

Wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie uznania tych przepisów za niezgodne z Konstytucją we wpisie Zdarzenia medyczne – niekonstytucyjne?. Link do oficjalnej strony Trybunału z orzeczeniem tutaj

Zatem lekarz będzie tylko niemym świadkiem postępowania przed Komisją. To niekorzystne orzeczenie dla ubezpieczycieli OC lekarzy. Choć sąd powszechny nie będzie związany orzeczeniem komisji, to jednak sytuacja procesowa lekarza i jego ubezpieczyciela OC może zostać skomplikowana orzeczeniem komisji.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaLekarz nie będzie mógł się bronić w postępowaniu przed Wojewódzką komisją ds zdarzeń medycznych
zdarzenia-medyczne-niekonstytucyjne.jpg

Zdarzenia medyczne – niekonstytucyjne?

11 marca 2014 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczący postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych popełnionych przez lekarzy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:

1) art.67i ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 2 konstytucji oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r.

2) art.67j ust. 7 powyższej ustawy z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 konstytucji oraz art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r.

W ocenie NRL  kwestionowane przepisy naruszają przysługujące lekarzom prawa do sądu i obrony przy weryfikacji orzeczeń wojewódzkich komisji do spraw zdarzeń lekarskich. Do udziału w postępowaniu toczącym się przed wojewódzką komisją nie jest uprawniony sam lekarz obwiniony o zdarzenie medyczne. Nie ma on więc możliwości obrony i przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, choć – jak podkreśla wnioskodawca – postępowanie dotyczy sfery jego praw i dóbr osobistych. W efekcie nie ma on też prawa do odwołania od orzeczenia wojewódzkiej komisji.Wydane przez wojewódzką komisję orzeczenie rozstrzyga o zdarzeniu medycznym. Orzeczenie to kończy postępowanie w sprawie i jest rozstrzygnięciem co do istoty sprawy. Stwierdzenie zaistnienia zdarzenia medycznego jest jednoznaczne z ustaleniem popełnienia błędu lekarskiego. Tym samym, jak podkreśla NRL , orzeczenie wojewódzkiej komisji wpływa na opinię i dobre imię lekarza, a w konsekwencji – na zawodowy interes samorządu lekarzy. Kwestionowana regulacja, w ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej, w istocie pozbawia lekarzy konstytucyjnie gwarantowanego prawa do ochrony czci i dobrego imienia.  Źrodło : www.trybunal.gov.pl

Ubezpieczyciele powinny „podpisać” się pod słusznością tego wniosku. Orzeczenie komisji może przesądzać o odpowiedzialności lekarza i ubezpieczyciela co do zasady.

Nie jest to pierwsza próba uznania przepisów Ustawy za niezgodne z Konstytucją. Pierwsza próba zakończyła się dla tego samego wnioskodawcy – Naczelnej Rady Lekarskiej – niepowodzeniem. 04 lutego 2013 Trybunał Konstytucyjny  postanowieniem Tw 23/2012 odmówił nadania dalszego biegu wnioskowi w zakresie badania zgodności art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  Fragment uzasadnienia: Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że treść kwestionowanych przepisów, powołany wzorzec kontroli oraz przywołana argumentacja świadczą o tym, że wnioskodawca występuje w interesie podmiotów leczniczych oraz ochrony systemu prawa, a tym samym nie w celu ochrony zasad wykonywania profesji lekarza i – w konsekwencji – obrony interesów środowiska zawodowego reprezentowanego przez NRL. Ustalony przez NRL zakres zaskarżenia wykracza zatem poza przyznaną ogólnokrajowym władzom organizacji zawodowej zdolność inicjowania postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (art. 191 ust. 1 pkt 4 zw. z art. 191 ust. 2 Konstytucji), „konsumując” cechy wniosku, który mogą złożyć jedynie podmioty legitymowane generalnie, wymienione w art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji. Okoliczność ta stanowi samoistną podstawę odmowy nadania wnioskowi dalszego biegu w odniesieniu do badania zgodności art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o działalności leczniczej z art. 2 Konstytucji z uwagi na niedopuszczalność wydania orzeczenia (art. 36 ust. 3 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK).”

 foto credit: foter.com

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZdarzenia medyczne – niekonstytucyjne?
zdarzenia-medyczne-obowiązkowe.jpg

Zdarzenia medyczne – obowiązkowe?

Kategoria obowiązkowych ubezpieczeń mnie prześladuje –  daje pretekst do rozważań. Pewnie dlatego że mamy ogromne zamieszanie z nowym „pakietem” ubezpieczeń w sektorze medycznym.

Kilka tygodni temu komentowałam projekt Rozporządzenia Ministerstra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą we wpisie   http://labrisk.pl/blog/?p=569Nie zamierzam kontynuować rozważań w tym temacie.

Jednak bardzo ciekawą sytuację mamy w przypadku ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, o których mowa w art 25 Ustawy o działalności leczniczej. Obowiązek zawarcia umowy tego ubezpieczenia spoczywa tylko na podmiocie leczniczym prowadzącym szpital (zgodnie z art 17 ust 1 pkt 4 ppkt b Ustawy o działalności leczniczej). Z brzmienia tej Ustawy nie wynika, że jest to obowiązkowe ubezpieczenie, Ustawa także nie zawiera delegacji do wydania rozporządzenia uszczegóławiającego zakres ubezpieczenia.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZdarzenia medyczne – obowiązkowe?