Blog

Latest News and Updates

Vi-powód.jpg

VI powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie VI  powodu „Nie można wykluczyć sporu przed obcym sądem i w oparciu o obce prawo”

Dla rozstrzygania o odpowiedzialności cywilnej  za szkodę wyrządzonej przez Polaka lub podmiot działający w Polsce,  nie zawsze będzie miało zastosowanie prawo polskie . Nie zawsze także taka sprawa będzie podlegała jurysdykcji polskiego sądu.  Właściwości obcego prawa  lub jurysdykcja obcego sądu  może zostać przesądzona gdy :

  • sprawca i poszkodowany mają różne obywatelstwo
  • sprawca i poszkodowany zamieszkują lub mają siedziby  w różnych państwach
  • działalność sprawcy wywołuje ujemne skutki w innym państwie  lub państwach, np emisja zanieczyszczeń przedostała się za granicę Polski

Przepisy regulujące te kwestie zostały umieszczone na portalu na stronie Właściwość obcego prawa, sądu

wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który kieruję sprawę do sądu I instancji do ponownego rozpoznania w oparciu o prawo austriackie. Sprawa dotyczy Polaka,który był najemcą mieszkania w Austrii i doprowadził do jego zalania i zalania lokali sąsiadujących. Sąd polski ale prawo austriackie. Wyrok z dnia 22.02.1013, akt II Ca 1367/12

 

Photo credit: fdecomite / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaVI powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji