Blog

Latest News and Updates

umbrella-policy.jpg

Umowa nadwyżkowa, umbrella policy – jak zapisać?

Proponując Klientowi umowę nadwyżkową warto się zastanowić na właściwym sformułowaniem intencji stron.

W pierwszej kolejności należy unikać sformułowań odwołujących się do umowy podstawowej jako franszyzy. Suma gwarancyjna z umowy podstawowej nie jest franszyzą w umowie nadwyżkowej . Patrz wpis : Nadwyżka a franszyza 

W drugiej kolejności należy się zastanowić nad zakresami obu umów.

Jeżeli zakresy są tożsame  lub umowa nadwyżkowa jest węższa niż umowa podstawowa- sytuacja  nie wymaga  dodatkowych sformułowań

Jeżeli zakres umowy nadwyżkowej jest szerszy od umowy podstawowej  to należy rozważyć czy w umowie nadwyżkowej, odpowiedzialność ubezpieczyciela w każdej szkodzie zaczyna się w ponad sumę w umowie podstawowej? Czy też odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody od 0,00 zł dla zakresu szerszego niż polisa podstawowa. Ta ostatnia konstrukcja nazywana jest umbrella policy (spotykamy też czasem pojęcie drop-down)

Ostatnią kwestią, równie ważną jak poprzednie, jest sformułowanie zapisu w umowie nadwyżkowej

„Ubezpieczyciel z niniejszej umowy ubezpieczenia  odpowiada tylko wtedy gdy suma szkód z jednego wypadku przekroczy kwotę równą ……………… zł*  , przy czym kwotę odszkodowania będzie stanowić różnica pomiędzy wartością szkód z jednego wypadku, a   kwotą………………….zł* , z zastrzeżeniem, że kwota odszkodowania nie może być wyższa niż suma gwarancyjna wskazana w niniejszej umowie ubezpieczenia.”

Jeżeli intencją stron jest efekt umbralla policy:

„1.Ubezpieczyciel z niniejszej umowy ubezpieczenia  odpowiada tylko wtedy gdy suma szkód z jednego wypadku przekroczy kwotę równą ……………… zł*  , przy czym kwotę odszkodowania będzie stanowić różnica pomiędzy wartością szkód z jednego wypadku, a   kwotą………………….zł* , z zastrzeżeniem, że kwota odszkodowania nie może być wyższa niż suma gwarancyjna wskazana w niniejszej umowie ubezpieczenia.

2. W sytuacji roszczeń nie objętych ochroną ubezpieczeniową w umowie ubezpieczenia potwierdzonego polisą…………., a objętych nieniejszą umową ubezpieczenia, postanowień punktu 1 nie stosuje się”

 

*kwota sumy gwarancyjnej w podstawowej umowie ubezpieczenia

 

Photo credit: Muffet / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaUmowa nadwyżkowa, umbrella policy – jak zapisać?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty