Blog

Latest News and Updates

zadoścuczynienie-z-tytułu-śmierci-osoby-bliskiej1.jpg

Zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej – kolejne kwestie czekają na rozstrzygnięcie SN

Na rozstrzygniecie Sadu Najwyższego czekają dwie kolejne ważne kwestie z zakresu zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej.

Pierwsza z nich – sformułowana we wniosku Rzecznika Ubezpieczonych  – „„Czy osobie najbliższej przysługuje z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę wynikającą z naruszenia jej dobra osobistego w postaci szczególnej więzi emocjonalnej ze zmarłym, nawet gdy śmierć nastąpiła przed dniem 3 sierpnia 2008 r.?”. Mówią prościej, czy osoby bliskie zmarłego będą mogły dochodzić zadośćuczynienia z powodu śmierci  tej osoby, która miała miejsce przed 03 sierpnia 2008 roku. Całość wniosku Rzecznika Ubezpieczony tutaj.

Druga kwestia dotyczy dziedziczenia roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej.  Sąd Najwyższy  postanowieniem z dnia 29 02 2014 przyjął do rozpoznania zagadnienie prawne Sądu Okręgowego „Czy w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej (art. 446 § 4 k.c.) w razie śmierci powoda po wytoczeniu powództwa dopuszczalne jest odpowiednie stosowanie art. 445 § 3 k.c.?​”. Całość zagadnienia prawnego skierowanego do Sądu Najwyższego tutaj.

Niezależnie od tych dwóch kwestii, Rzecznik Ubezpieczonych sygnalizuje w swoim wniosku  problem m.in kręgu osób uprawnionych do żądania zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c. oraz możliwość kumulacji roszczeń z art. 448 k.c. z określonymi w art. 446 § 4 k.c..  Być może Sąd Najwyższy wypowie się również w tej sprawie. Szersze omówienie wniosku na stronie Rzecznika Ubezpieczonych

 Photo credit: Bert Kaufmann / Foter / CC BY-SA

Maria Tomaszewska -PestkaZadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej – kolejne kwestie czekają na rozstrzygnięcie SN
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty