Blog

Latest News and Updates

nowelizacja-a-zmiany-w-obowiązkowych.jpg

Nowelizacja a pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia OC

Wiele napisano o zmianach jakie będą miały miejsce w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej po wejściu w życie Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 zmieniającej Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wiele napisano, ale najczęściej w kontekście ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego.

 Poniżej to co jest istotne w odniesieniu do pozostałych obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej:

 1) dodanie art. 8a dającemu Ubezpieczycielowi szansę na dodatkową składkę w przypadku gdy Ubezpieczający  nie podał zakładowi ubezpieczeń znanych sobie okoliczności, o które zakład ubezpieczeń zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia obowiązkowego

 Art 8a znowelizowanej Ustawy o UO, UFG, PBUK

Jest to światełko nadziei, że może jednak jest szansa na wyrównanie pozycji stron umowy ubezpieczenia.   Chociaż artykuł 815 Kodeksu cywilnego, który jest wzorcem dla wprowadzonego artykułu 8a, także na pewno zasługuje na odrębny wpis.

2) zmiana ustępu 1  w artykule 10 jest doprecyzowaniem kiedy uważa się obowiązek ubezpieczenia za spełniony.  Z poprzedniej redakcji tego artykułu wymknęła się kwestia okresu ubezpieczenia. Obecnie jest jasne, że umowa ubezpieczenia musi spełniać wszystkie warunki wymagane  odrębnymi ustawami lub umowami międzynarodowymi wprowadzającymi obowiązek ubezpieczenia, także pod względem czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej

3) W artykule 10 po ustępie 1 dodano się ustęp 1 a w brzmieniu „Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy”. W moim przekonaniu bardzo słusznie został wprowadzony ten artykuł. W prosty sposób nie pozwala na „wsteczne” ubezpieczanie się tych, którzy prowadzili działalności lub wykonywali zawód bez spełnienia obowiązku ubezpieczenia.

4) W obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności rolników wprowadzono  również mechanizm pozwalający na uniknięcie podwójnego ubezpieczenia,  także przy zbyciu gospodarstwa rolnego. Są to mechanizmy analogiczne do tych które pojawiły się w ubezpieczeniu OC posiadacza mechanicznego. Pozwalam sobie je pominąć. Jednak warto zwrócić uwagę że zmieniono brzmienie artykułu 50 Ustawy –  obecnie szkoda jest następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia. Wcześniej brzmiał ten artykuł, że śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia jest następstwem szkody.

Jak widać z powyższego zmian nie ma wiele, nie mają one znaczenia kluczowego dla Ubezpieczycieli. To czego brakuje obowiązkowym ubezpieczeniom w Polsce podsumuje w jutrzejszym wpisie, kończącym cykl o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Maria Tomaszewska -PestkaNowelizacja a pozostałe obowiązkowe ubezpieczenia OC
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji