Blog

Latest News and Updates

odpowiedzialność-solidarna.jpg

Odpowiedzialność solidarna

W sytuacji kiedy  kilka  podmiotów jest odpowiedzialnych za powstanie szkody,  wtedy ich odpowiedzialność jest solidarna (art.441 Kodeksu cywilnego).

 Solidarna odpowiedzialność za szkodę oznacza to, że  każda z odpowiedzialnych osób jest zobowiązana do naprawienia szkody w całości lub w części określonej przez poszkodowanego. Dopiero po wypłacie odszkodowania Ci którzy naprawili szkodę mogą się zwrócić do pozostałych osób odpowiedzialnych o zwrot wypłaconego  odszkodowania w części odpowiadającej ich winie za powstałą szkodę.

W sytuacji  kiedy sprawcy szkody objęci są umowami ubezpieczenia OC, poszkodowany ma roszczenie do Ubezpieczyciela, z zachowaniem korzystnych dla siebie walorów odpowiedzialności solidarnej. Ubezpieczyciel  nie może się sprzeciwić wypłacie odszkodowania w częściach wskazywanych przez poszkodowanego.  Po wypłacie odszkodowania następuje   zwrotne  obciążenie umów ubezpieczenia  w takiej wysokości jaka wynika ze stopnia winy poszczególnych Ubezpieczonych.

Photo credit: Fordos / Foter.com / CC BY-SA

W praktyce odszkodowawczej, poszkodowany kieruje w pierwszej kolejności roszczenia do odpowiedzialnego podmiotu  objętego umowę ubezpieczenia OC z najwyższą sumą gwarancyjną. Bez względu na to, w jakim stopniu podmiot ten przyczynił się do powstania szkody.

Maria Tomaszewska -PestkaOdpowiedzialność solidarna
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty