Blog

Latest News and Updates

szkodowość-czyli-co.jpg

Szkodowość. Czyli co?

Swobodnie posługujemy się pojęciem szkodowości. Mówimy: „Ten klient jest szkodowy, a ten nie jest szkodowy”, „Składka musi ulec podwyższeniu bo szkodowość wzrosła”, „Przy takiej szkodowość nie przedstawimy oferty”. Jednak wydaje się że pojęcie szkodowości każdy rozumie inaczej i  nie mamy pewności jaki zakres danych pod nim się kryje. Czyli zatem co to jest szkodowość.

Zapisy z Ogólnych Warunków Ubezpieczeń OC różnych Ubezpieczycieli, w rozdziałach poświęconych danym jakie są potrzebne dla zawarcia umowy ubezpieczenia, inaczej formują  wymagania  co do informacji  o  historii szkodowej.

 Informacja o szkodach przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Z tych zapisów można wywnioskować, że szkodowość to informacja: 

a)  o ilości i wielkości szkód ze zdarzeń zaistniałych w danym okresie ubezpieczenia
            albo
b) o ilości i i wielkości szkód spowodowych w danym okresie
            albo
 c)  dotycząca przyczyny, liczby i wartości dotychczasowych roszczeń zgłoszonych wobec Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz wypłaconych odszkodowań w zakresie odpowiedzialności cywilnej mającej być przedmiotem ubezpieczenia
            albo
d) o liczbie, wielkości, rodzaju szkód powstałych w okresie ostatnich pięciu lat, za których powstanie odpowiedzialny jest Ubezpieczony lub z których roszczenia wysunięto wobec niego w tym okresie
             albo
e) o zgłoszonych szkodach i wypłaconych odszkodowaniach w okresie ostatnich 5 lat, z uwzględnieniem ich ilości, rodzaju i rozmiaru każdej z nich

 

Jak widać z powyższego oczekiwania są różne. Nie można na ich podstawie zdefiniować pojęcia szkodowości. Na pewno w toku  akceptacji ryzyka, zakres wymaganych danych może się zmienić,  a to tym bardziej powoduje że pojęcie nie jest uniwersalne i powszechnie rozumiane.

 Odrywając się od zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia , myślę, że  na informację o szkodowości powinny się składać  informacje na temat:

a) liczby i wielkości szkód osób trzecich powstałych w ostatnich 5 (3) latach, bez względu na to czy zostały zgłoszone z ich tytułu roszczenia Ubezpieczającemu lub Ubezpieczycielowi,

b) liczby i wielkości roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, skierowanych do Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela w  ostatnich 5 (3) latach,

c) liczby i  wartości  wypłaconych odszkodowań w  ostatnich 5 (3) latach przez Ubezpieczającego Ubezpieczyciela z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej,

d) liczbę i wartość roszczeń pozostających do rozpatrzenia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela, a zgłoszonych w ostatnich 5 (3) latach,

e) znanych Ubezpieczającemu okoliczności, z których mogą powstać roszczenia z tytułu jego odpowiedzialności cywilnej lub wskazujące na powstanie szkody u osoby trzeciej

 Tylko  takie zestawienie danych pozwala na wiarygodną informację o historii szkodowej Klienta, bez względu na  zakres posiadanej ochrony ubezpieczeniowej w poprzednich latach.

szkodowość

Maria Tomaszewska -PestkaSzkodowość. Czyli co?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty