czyste straty finansowe

Wszystkie otagowane posty czyste straty finansowe

sprzedaż-alkoholu.jpg

Zakaz sprzedaży alkoholu – odpowiedzialność gminy?

Poszukując przykładów na odpowiedzialność gminy z tytułu szkód wyrządzonych wydaniem decyzji administracyjnych warto pamiętać o sprawie jaka się toczyła przed NSA i przed Sądem Najwyższym. I będzie się toczyć dalej , bo SN uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Powód: P.K., przedsiębiorca prowadzący delikatesy

Pozwany: Gmina W., które nie udzieliła przedsiębiorca pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Wartość sporu: 213 793,96 zł

Oś czasu :

27.11.2007- wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu

17.01.2008 – decyzja Prezydenta Miasta W. odmawiająca  sprzedaży alkoholu (ze względu na negatywną opinię Rady Dzielnicy)

04.03.2008 –  decyzja  Samorządowego Kolegium Odwoławczego  utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy

13.11.2008 – oddalenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi na decyzję

25.11.2009 – wyrok NSA uchylający zaskarżony wyrok WSA , decyzję Kolegium Odwoławczego i decyzję Prezydenta Miasta

09.02.2010 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydane przez Prezydenta Miasta W dla przedsiębiorcy P.K

27.07.2010 – wezwanie Przedsiębiorcy P.K skierowane do Gminy W. o zapłatę 259. 726,00 tytułem naprawienia szkody wyrządzonej decyzją  z dnia 17.01.2008 odmawiającej sprzedaży alkoholu. Szkoda została wyliczona jako utracone zyski z powodu niemożności sprzedaży alkoholu od momentu wydania decyzji odmawiającej sprzedaży alkoholu, tj 17.01.2008 aż do dnia wydania zmienionej decyzji tj zezwalającej na sprzedaż alkoholu, tj 09.02.2010.  Gmina nie uznała roszczeń,  sprawa trafiła do Sądu .

 

W pierwszej instancji wygrał przedsiębiorca, poniżej fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego:

„Niezgodność z prawem decyzji z dnia 17 stycznia 2008 r. została, zdaniem Sądu Okręgowego, stwierdzona „…we właściwym postępowaniu…”, o którym mowa w art. 417[1] § 2 k.c., a prejudykatem jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylający tę decyzję. Dokonując wykładni art. 417[1] § 1 k.c., art. 156-159 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.; obecnie: Dz. U. 2013 r. poz. 267 – dalej: „k.p.a.”) i art. 287 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 270 ze zm. – dalej: „Pr.p.s.a.”), Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że dochodzenie odszkodowania na podstawie art. 417[1] § 2 k.c. nie jest uzależnione od dalszych losów postępowania administracyjnego po wyeliminowaniu wadliwej decyzji, gdyż przepis ten nie wymaga dodatkowej przesłanki w postaci umorzenia postępowania, o której mowa w art. 287 pkt 1 Pr.p.s.a.

Decyzja Prezydenta W. z dnia 17 stycznia 2008 r. została – zdaniem Sądu – wydana z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ pozytywna opinia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy miała charakter wiążący, a poza tym w tym samym czasie Prezydent W. wydał analogiczne zezwolenia osobom prowadzącym działalność również przy A.(…). Powód natomiast w związku z wydaniem decyzji niezgodnej z prawem utracił korzyści w kwocie 213 793,96 zł.”

 

W II instancji –  Sądu Apelacyjny odrzucił apelację Gminy i tym samym wyrok uprawomocnił się. Sąd Apelacyjny podkreślił, że że w świetle art. 417[1] § 2 k.c. do uwzględnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej niezgodną z prawem decyzją administracyjną nie jest konieczne ustalenie, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, wystarczy, że jest niezgodna prawem.

 

Pozwana Gmina W. złożyła kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego.  Wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania ewentualnie o orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powództwa.Wskazała na naruszenie art. 417[1] § 2 w związku z art. 417 § 1 k.c. przez przyjęcie, że odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem w dniu 4 marca 2008 r. ostatecznej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. ponosi pozwana Gmina, a nie organ, który wykonując władzę z mocy prawa, wydał decyzję, tj. Skarb Państwa – Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 

Sąd Najwyższy podzielił wątpliwości Gminy , uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego , skierował sprawę do ponownego rozpoznania.  Wg SN konieczne jest  ustalenie – na podstawie przepisów ustrojowych – statusu prawnego organu, który wydał prawomocne orzeczenie lub  ostateczną decyzję.

 

Całość wyroku V CSK 67-13-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo credit: Dave Dugdale / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZakaz sprzedaży alkoholu – odpowiedzialność gminy?
in-god-we-trust.jpg

Czyste straty finansowe – poniesione przez kogo?

 

Czyste straty finansowe doczekały się jednolitej definicji na rynku. To szkody nie wynikające ze szkód w mieniu lub na osobie.  Nawet zamiennie używana nazwa czyste straty majątkowe ma analogiczną definicję.

Problem tkwi jednak  w interpretacji tego pojęcia w odniesieniu do poszkodowanej osoby. Czy straty finansowe  jednej osoby, poniesione wskutek szkody w mieniu poniesionej przez inną osobę należy traktować jako czyste straty czy jako konsekwencje szkody w mieniu?  

read more
Maria Tomaszewska -PestkaCzyste straty finansowe – poniesione przez kogo?
czyste-straty-na-razie-nie-przejrzyste.jpg

Czyste straty finansowe. Na razie nie przejrzyste

W grudniowym numerze Miesięcznika Ubezpieczeniowego ukazał się mój artykuł na temat czystych strat finansowych pod tytułem „Czyste straty finansowe – pojęcie i ochrona ubezpieczeniowa”. Zachęcam do lektury Miesięcznika, a we wpisie poniżej zamieszczam streszczenie.

„Przed długi czas pojęcie czystych strat finansowych elektryzowało underwriterów, brokerów, było zarzewiem nieporozumień. Być może nadal tak jest, bo materia jest trudno uchwytna. Niezwykle trudno  wyobrazić sobie pełen katalog czystych strat finansowych .

 Ze względu na brak definicji w prawie, sprecyzowanie  pojęcia czystej straty finansowej należy do stron umowy ubezpieczenia i najczęściej zawarte jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Definicje są zbieżne, jednak pytanie najważniejsze pozostaje bez odpowiedzi – jakie są to szkody?

 Tak niewinnie postawione pytanie przez Ubezpieczającego nastręcza nie lada problemów Brokerom i Ubezpieczycielom.  Problem jest o tyle kłopotliwy, że najczęściej czyste straty finansowe  znajdują się na liście wyłączeń w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W przypadkach kiedy Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej odrębną klauzulą, lista wyłączeń w niej jest także bardzo długa.

Aby odpowiedzieć na pytanie jakie szkody w postaci czystych strat finansowych może  wyrządzić  Ubezpieczony niestety można się posługiwać tylko konkretnymi scenariuszami szkodowymi.

  Wydaje się jednak że drogą do znalezienia wspólnego języka,  pomiędzy Underwriterami i Brokerami,  jest rozważanie  poszczególnych scenariuszy szkodowych i możliwości ich ubezpieczenia. Odejście od żądania ubezpieczenia czystych stat finansowych w formule „all risks”  i podążanie w kierunku nazwanych ryzyk może pozwolić na ocenę prawdopodobieństwa ich zaistnienia i wielkości powstałej szkody. A od tego już tylko krok do ich ubezpieczenia.”

read more
Maria Tomaszewska -PestkaCzyste straty finansowe. Na razie nie przejrzyste