gmina

Wszystkie otagowane posty gmina

wypadek-w-kobylnicy.jpg

Wypadek na koloniach w Kobylnicy – zasada odpowiedzialności gminy

4 lipca 2014 zapadł wyrok w II instancji w sprawie poparzonej dziewczynki na koloniach w Kobylinicy. Wyrok nie został jeszcze opublikowany na oficjalnym Portalu Ministerstwa Sprawiedliwości. Prasa donosi o zasądzeniu zadośćuczynienia i renty.

Warto się jednak przyjrzeć wyrokowi w tej sprawie w I instancji, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Słupsku 13 grudnia 2013, a w szczególności przesądzeniu odpowiedzialności  gminy.

  •  Data wypadku : 16.02.2010
  • Powód – rodzice poszkodowanej
  • Poszkodowana – 6 letnia w dniu wypadku dziewczynka, poparzona goracą herbatą,
  • Pozwani:  Gmina Kobylnica,  Stowarzyszenie – organizator kolonii
  • Obrażenia – rozległe poparzenia, ponad 1 miesiąc w szpitalu, 10 operacji, 116% uszczerbku na zdrowiu (szczegóły w załączonym wyroku)
  • Roszczenia: 1) 500.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, 91.469,71 zł tytułem odszkodowania 3)  4.564,99 zł tytułem renty począwszy od 1 października 2011r. w związku ze zwiększeniem się potrzeb, 4)  ustalenia odpowiedzialności na przyszłość strony pozwanej wobec powódki za skutki wypadku.

Gmina wniosła o oddalenie powództwa przeciwko niej uzasadniając, że przedmiotem umowy jaką Gmina zawarła z S. Stowarzyszeniem (…) z siedzibą w K., było zobowiązanie Gminy do przekazania Stowarzyszeniu dotacji na realizację zadania (…). Umowa ta była jedynie umową o wsparcie finansowe realizacji zadania w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), a nie powierzeniem realizacji zadania publicznego. Mając na uwadze powyższe Gmina K. jako przekazująca jedynie wsparcie finansowe na realizację zadania, którego organizatorem i wykonawcą było Stowarzyszenie i jako jednostka samorządu terytorialnego, która nie powierzała realizacji tego zadania nie może ponosić odpowiedzialności za nieszczęśliwy wypadek, który miał miejsce podczas zajęć na półkolonii.

Pozwane S. Stowarzyszenie (…) w K. również wniosło o oddalenie powództwa w całości. W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazano, że realizacja celów działania Stowarzyszenia odbywa się przy wsparciu finansowym Gminy K. oraz zaangażowaniu i pracy wolontariuszy. Zadanie publiczne, jakim było zorganizowanie podczas ferii zimowych zajęć dla dzieci finansowane było częściowo ze środków jakie Stowarzyszenie otrzymało od Gminy K. po zaakceptowaniu złożonej oferty oraz pracy wolontarystycznej członkiń Stowarzyszenia. Wypadek do którego doszło w dniu 16 lutego 2010 roku spowodowany był nieszczęśliwym splotem okoliczności, natomiast późniejsze działania Stowarzyszenia wskazują, iż w miarę posiadanych środków i możliwości, udzieliło wsparcia i zaoferowało pomoc

Sąd uznał odpowiedzialność Gminy wskazując, że Gmina powierzyła realizację zadania publicznego i ponosi  odpowiedzialność na zasadzie art 417 par 2  k.c  0 ( Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa) . Niezgodnego działania z prawem przy wykonywaniu władzy publicznej sąd dopatrzył się w używaniu, do rozlewania gorącej herbaty,  dzbanka przeznaczonego tylko i wyłącznie do zimnych napojów.

Zasądzone świadczenia w I instancji solidarnie od Gminy i Stowarzyszenia:

  • zadośćuczynienie -350.000 zł
  • odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia – 24.909,19 
  • renta na zwiększone potrzeby – 1376 zł /miesiąc 

Sąd także uznał odpowiedzialność pozwanych na przyszłość

Cały wyrok I instancji do pobrania tutaj I C 26_12

 

 

Photo credit: timlewisnm / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWypadek na koloniach w Kobylnicy – zasada odpowiedzialności gminy
sprzedaż-alkoholu.jpg

Zakaz sprzedaży alkoholu – odpowiedzialność gminy?

Poszukując przykładów na odpowiedzialność gminy z tytułu szkód wyrządzonych wydaniem decyzji administracyjnych warto pamiętać o sprawie jaka się toczyła przed NSA i przed Sądem Najwyższym. I będzie się toczyć dalej , bo SN uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Powód: P.K., przedsiębiorca prowadzący delikatesy

Pozwany: Gmina W., które nie udzieliła przedsiębiorca pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Wartość sporu: 213 793,96 zł

Oś czasu :

27.11.2007- wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu

17.01.2008 – decyzja Prezydenta Miasta W. odmawiająca  sprzedaży alkoholu (ze względu na negatywną opinię Rady Dzielnicy)

04.03.2008 –  decyzja  Samorządowego Kolegium Odwoławczego  utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy

13.11.2008 – oddalenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi na decyzję

25.11.2009 – wyrok NSA uchylający zaskarżony wyrok WSA , decyzję Kolegium Odwoławczego i decyzję Prezydenta Miasta

09.02.2010 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu wydane przez Prezydenta Miasta W dla przedsiębiorcy P.K

27.07.2010 – wezwanie Przedsiębiorcy P.K skierowane do Gminy W. o zapłatę 259. 726,00 tytułem naprawienia szkody wyrządzonej decyzją  z dnia 17.01.2008 odmawiającej sprzedaży alkoholu. Szkoda została wyliczona jako utracone zyski z powodu niemożności sprzedaży alkoholu od momentu wydania decyzji odmawiającej sprzedaży alkoholu, tj 17.01.2008 aż do dnia wydania zmienionej decyzji tj zezwalającej na sprzedaż alkoholu, tj 09.02.2010.  Gmina nie uznała roszczeń,  sprawa trafiła do Sądu .

 

W pierwszej instancji wygrał przedsiębiorca, poniżej fragment uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego:

„Niezgodność z prawem decyzji z dnia 17 stycznia 2008 r. została, zdaniem Sądu Okręgowego, stwierdzona „…we właściwym postępowaniu…”, o którym mowa w art. 417[1] § 2 k.c., a prejudykatem jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylający tę decyzję. Dokonując wykładni art. 417[1] § 1 k.c., art. 156-159 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.; obecnie: Dz. U. 2013 r. poz. 267 – dalej: „k.p.a.”) i art. 287 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 270 ze zm. – dalej: „Pr.p.s.a.”), Sąd Okręgowy doszedł do wniosku, że dochodzenie odszkodowania na podstawie art. 417[1] § 2 k.c. nie jest uzależnione od dalszych losów postępowania administracyjnego po wyeliminowaniu wadliwej decyzji, gdyż przepis ten nie wymaga dodatkowej przesłanki w postaci umorzenia postępowania, o której mowa w art. 287 pkt 1 Pr.p.s.a.

Decyzja Prezydenta W. z dnia 17 stycznia 2008 r. została – zdaniem Sądu – wydana z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ pozytywna opinia komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy miała charakter wiążący, a poza tym w tym samym czasie Prezydent W. wydał analogiczne zezwolenia osobom prowadzącym działalność również przy A.(…). Powód natomiast w związku z wydaniem decyzji niezgodnej z prawem utracił korzyści w kwocie 213 793,96 zł.”

 

W II instancji –  Sądu Apelacyjny odrzucił apelację Gminy i tym samym wyrok uprawomocnił się. Sąd Apelacyjny podkreślił, że że w świetle art. 417[1] § 2 k.c. do uwzględnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej niezgodną z prawem decyzją administracyjną nie jest konieczne ustalenie, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, wystarczy, że jest niezgodna prawem.

 

Pozwana Gmina W. złożyła kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego.  Wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania ewentualnie o orzeczenie co do istoty sprawy przez oddalenie powództwa.Wskazała na naruszenie art. 417[1] § 2 w związku z art. 417 § 1 k.c. przez przyjęcie, że odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem w dniu 4 marca 2008 r. ostatecznej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. ponosi pozwana Gmina, a nie organ, który wykonując władzę z mocy prawa, wydał decyzję, tj. Skarb Państwa – Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 

Sąd Najwyższy podzielił wątpliwości Gminy , uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego , skierował sprawę do ponownego rozpoznania.  Wg SN konieczne jest  ustalenie – na podstawie przepisów ustrojowych – statusu prawnego organu, który wydał prawomocne orzeczenie lub  ostateczną decyzję.

 

Całość wyroku V CSK 67-13-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo credit: Dave Dugdale / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZakaz sprzedaży alkoholu – odpowiedzialność gminy?
jednostka-organizacyjna-gminy.jpg

Jednostka organizacyjna

Jednostka organizacyjna gminy nie może być współubezpieczonym.

Jednostka budżetowa nie posiada osobowości prawnej, wszelkie czynności cywilnoprawne w imieniu gminy podejmują uprawnieni kierownicy i główni księgowi tych jednostek. Również zakład budżetowy nie posiada  osobowości prawnej i wszelką działalność prowadzi w imieniu i na rachunek gminy, w zakresie udzielonych przez gminę pełnomocnictw.

 

Photo credit: Desmond Kavanagh / Foter.com / CC BY-ND

read more
Maria Tomaszewska -PestkaJednostka organizacyjna
elewacja.jpg

Zadania gminy – różne klasyfikacje

Śledząc Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia OC gmin można się natknąć na bardzo różne nazwy  zadań wykonywanych przez gminy.

Zadania te są  nazywane – własnymi, zleconymi, obowiązkowymi, dobrowolnymi, z zakresu administracji publicznej, publicznymi, zadaniami związanymi z wykonywaniem władzy publicznej, statutowymi.

Jakie zadania wykonuje gmina i czy wprowadzane nazwy i podziały mają istotne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony ubezpieczeniowej?

Na te pytania postaram się odpowiedzieć w  dwóch artykułach w Miesięczniku Ubezpieczeniowym, w numerze październikowym i grudniowym.

Photo credit: josemanuelerre / Foter.com / CC BY-ND

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZadania gminy – różne klasyfikacje