deregulacja zawodów

Wszystkie otagowane posty deregulacja zawodów

Mlecz.jpg

III transza deregulacji

15 maja 2014 Rząd przekazał do Marszałka Sejmu projekt Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów , tzw III transzę deregulacji. Ustawa ma zmienić warunki wykonywania zawodu dla następujących zawodów:

 • inżynier pożarnictwa;
 •  strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 •  rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • specjalista ochrony przeciwpożarowej;
 • pracownik artystyczny;
 • muzealnik;
 •  makler giełd towarowych;
 •  inspektor ochrony radiologicznej (stanowiska mające istotne znaczenie dla
 • zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej);
 •  rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 •  rzecznik patentowy;
 •  konserwator zabytków ruchomych;
 • konserwator zabytków nieruchomych;
 • konserwator zabytkowej zieleni;
 •  tłumacz przysięgły;
 • makler papierów wartościowych;
 • doradca inwestycyjny;
 •  agent firmy inwestycyjnej;
 •  geolog –(tutaj kilka szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • kierownik ruchu w  zakładach górniczych (tutaj kilkanaście szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • kierownik dozoru ruchu w zakładach górniczych  (tutaj kilkanaście szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • mierniczy górniczy;
 • geolog górniczy;
 •  geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;
 •  górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 • wydawca środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 •  instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 • strzałowy w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • wydawca środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • strzałowy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 •  wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 • operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych;
 • operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych
 •  elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych (tutaj kilka specjalizacji)
 •  spawacz w podziemnych zakładach górniczych;
 • spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych;
 •  spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 •  mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 • rusznikarz.

Projekt do pobrania tutaj

07 maja 2014 odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu, projekt obecnie został skierowany do Komisji Sejmowej ds ograniczenia biurokracji. Tutaj można obserwować przebieg prac nad Ustawą 

30 maja 2014 Prezydent podpisał Ustawę  z dnia 09.05.2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ,  tzw II transzę deregulacji. Patrz: https://portaloc.pl/ii-transza-deregulacji-ustawa-podpisana-prezydenta-rp/

O I transzy można przeczytać tutaj: https://portaloc.pl/deregulacja-zawodow-i-transza/

read more
Maria Tomaszewska -PestkaIII transza deregulacji
Mlecz.jpg

Deregulacja zawodów – zmiana ryzyka?

Czy deregulacja zawodów powoduje pogorszenie ryzyka OC związanego z wykonywaniem tych zawodów?

W pierwszym odruchu wszyscy mówią że tak. Obniżenie wymagań, liberalizacja edukacji, uproszczenie standardów – wszystko wygląda na podwyższenie ryzyka wyrządzenia szkód przez osoby wykonujące zawód wg nowych standardów.   Jednak nie sądzę aby było to tak jednoznaczne. Temu zagadnieniu, został  poświęcony artykuł w Miesięczniku Ubezpieczeniowym, autorstwa   Michała Molędy  ” Deregulacja zawodów „*

Chciałabym tu zacytować podsumowanie artykułu, z którym się całkowicie zgadzam:  „Deregulacja zawodów może wpłynąć na zmianę sposobu oceny ryzyka odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem określonej działalności. Nie w każdym jednak przypadku ryzyko to będzie ulegać zwiększeniu. Ubezpieczenie OC zawodowej będzie z kolei  nabierało większego znaczenia, gdyż stanowi jeden  z podstawowych dowodów, pozwalających na ocenę wiarygodności usługodawcy na rynku”.

deregulacja zawodów

deregulacja zawodów

Photo credit: Noël Zia Lee / Foter.com / CC BY

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaDeregulacja zawodów – zmiana ryzyka?
Gorset.jpg

Deregulacja zawodów – I transza

W dniu 23 sierpnia 2013 r  weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, potocznie nazywana I transzą deregulacji.

Ustawa ułatwi dostęp do ponad 50 zawodów,  przepisy dotyczą między innymi wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego, geodety, notariusza, bibliotekarza, komornika, pracownika sądu i prokuratury, profesji związanych z żeglugą śródlądową, zawodów związanych z pośrednictwem pracy, syndyka, trenera, instruktora nauki jazdy i egzaminatora.

Zgodnie z brzmieniem art. 50 ustawy, art. 1 (ustawa – Kodeks wykroczeń), art. 5 (ustawa o Straży Granicznej), art. 8 (ustawa o gospodarce nieruchomościami), art. 9 (ustawa o ochronie osób i mienia), art. 10 (ustawa o usługach turystycznych), art. 13 (ustawa o broni i amunicji), art. 15 (ustawa o usługach detektywistycznych), art. 16 (ustawa o transporcie drogowym), art. 17 (ustawa – Prawo lotnicze), art. 24 (ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych) oraz przepisów przejściowych do ww. ustaw, zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Pełen tekst  Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O zmianach   istotnych z punktu widzenia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej , w następnych wpisach.

 Photo credit: Simon & His Camera / Foter.com / CC BY-ND

read more
Maria Tomaszewska -PestkaDeregulacja zawodów – I transza