deregulacja

Wszystkie otagowane posty deregulacja

Mlecz.jpg

III transza deregulacji

15 maja 2014 Rząd przekazał do Marszałka Sejmu projekt Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów , tzw III transzę deregulacji. Ustawa ma zmienić warunki wykonywania zawodu dla następujących zawodów:

 • inżynier pożarnictwa;
 •  strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;
 •  rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • specjalista ochrony przeciwpożarowej;
 • pracownik artystyczny;
 • muzealnik;
 •  makler giełd towarowych;
 •  inspektor ochrony radiologicznej (stanowiska mające istotne znaczenie dla
 • zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej);
 •  rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
 •  rzecznik patentowy;
 •  konserwator zabytków ruchomych;
 • konserwator zabytków nieruchomych;
 • konserwator zabytkowej zieleni;
 •  tłumacz przysięgły;
 • makler papierów wartościowych;
 • doradca inwestycyjny;
 •  agent firmy inwestycyjnej;
 •  geolog –(tutaj kilka szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • kierownik ruchu w  zakładach górniczych (tutaj kilkanaście szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • kierownik dozoru ruchu w zakładach górniczych  (tutaj kilkanaście szczegółowych rozróżnień na specjalizacje)
 • mierniczy górniczy;
 • geolog górniczy;
 •  geofizyk górniczy w podziemnych zakładach górniczych;
 •  górnik strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 • wydawca środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych;
 •  instruktor strzałowy w podziemnych zakładach górniczych;
 • strzałowy w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • wydawca środków strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych;
 • strzałowy w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 •  wydawca środków strzałowych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 • operator: samojezdnych maszyn przodkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn do stawiania obudowy podporowej lub maszyn do stawiania obudowy kotwowej w podziemnych zakładach górniczych;
 • operator: pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych, pojazdów do przewozu osób lub pojazdów do przewozu środków strzałowych w podziemnych zakładach górniczych
 •  elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych w zakładach górniczych (tutaj kilka specjalizacji)
 •  spawacz w podziemnych zakładach górniczych;
 • spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych;
 •  spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 •  mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
 • rusznikarz.

Projekt do pobrania tutaj

07 maja 2014 odbyło się I czytanie na posiedzeniu Sejmu, projekt obecnie został skierowany do Komisji Sejmowej ds ograniczenia biurokracji. Tutaj można obserwować przebieg prac nad Ustawą 

30 maja 2014 Prezydent podpisał Ustawę  z dnia 09.05.2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ,  tzw II transzę deregulacji. Patrz: https://portaloc.pl/ii-transza-deregulacji-ustawa-podpisana-prezydenta-rp/

O I transzy można przeczytać tutaj: https://portaloc.pl/deregulacja-zawodow-i-transza/

read more
Maria Tomaszewska -PestkaIII transza deregulacji
Mlecz.jpg

II transza deregulacji – Ustawa podpisana przez Prezydenta RP

30 maja 2014 roku Prezydent podpisał Ustawę z dnia 9 maja 2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Ustawa zacznie obowiązywać po upływie  60 dni od dnia ogłoszenia

Tekst Ustawy:  tutaj

Zawody objęte II transzą deregulacji : tutaj 

Planowana III transza  – Kolejne transze w toku

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaII transza deregulacji – Ustawa podpisana przez Prezydenta RP
Mlecz.jpg

II transza deregulacji – Sejm uchwalił ustawę

Na posiedzeniu 04 .04.2014 Sejm uchwalił Ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.  Obecnie zostanie przekazana do Senatu. Pełen tekst uchwalonej Ustawy do pobrania tutaj. Ścieżkę legislacji można obserwować na stronie Sejmu;.

Ustawa dotyczy następujących zawodów lub rodzajów działalności:

1) architektów

2) inżynierów budownictwa

3) przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe

4) doradców podatkowych

5) osób wykonujących badania techniczne pojazdu

6) pilotów motolotni

7) skoczków spadochronowych

8) mechaników poświadczenia obsługi statków powietrznych

9) mechaników lotniczych  obsługi technicznej

10) urbanistów

11) maszynistów i innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z ruchem kolejowym

12) agentów ubezpieczeniowych

13) brokerów ubezpieczeniowych

14) aktuariuszy

13) osoby wykonujące prace podwodne

14) agentów celnych

15) biegłych rewidentów

16) osoby obsługujące gry hazardowe

17) rzeczoznawców budowlanych

18) księgowych

 

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaII transza deregulacji – Sejm uchwalił ustawę
Gorset.jpg

Deregulacja zawodów – I transza

W dniu 23 sierpnia 2013 r  weszła w życie przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, potocznie nazywana I transzą deregulacji.

Ustawa ułatwi dostęp do ponad 50 zawodów,  przepisy dotyczą między innymi wykonywania zawodów: adwokata, radcy prawnego, geodety, notariusza, bibliotekarza, komornika, pracownika sądu i prokuratury, profesji związanych z żeglugą śródlądową, zawodów związanych z pośrednictwem pracy, syndyka, trenera, instruktora nauki jazdy i egzaminatora.

Zgodnie z brzmieniem art. 50 ustawy, art. 1 (ustawa – Kodeks wykroczeń), art. 5 (ustawa o Straży Granicznej), art. 8 (ustawa o gospodarce nieruchomościami), art. 9 (ustawa o ochronie osób i mienia), art. 10 (ustawa o usługach turystycznych), art. 13 (ustawa o broni i amunicji), art. 15 (ustawa o usługach detektywistycznych), art. 16 (ustawa o transporcie drogowym), art. 17 (ustawa – Prawo lotnicze), art. 24 (ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych) oraz przepisów przejściowych do ww. ustaw, zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Pełen tekst  Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

O zmianach   istotnych z punktu widzenia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej , w następnych wpisach.

 Photo credit: Simon & His Camera / Foter.com / CC BY-ND

read more
Maria Tomaszewska -PestkaDeregulacja zawodów – I transza