oc pracodawcy

Wszystkie otagowane posty oc pracodawcy

zdarzenie-z-sarną.jpg

Zderzenie z sarną – OC pracodawcy?

W błahym stanie faktycznym potrafią kryć się bardzo ważne kwestie do rozstrzygnięcia dla przesądzenia odpowiedzialności cywilnej. 

Stan faktyczny: 
Pracodawca wysyła swojego pracownika w podróż służbową. Pracodawca godzi się aby podróż odbyła się prywatnym samochodem pracownika ze zwrotem kosztów podróży. W czasie podróży pracownik uderza w, wybiegająca z lasu, sarnę. Samochód ulega zniszczeniu. Pracownik nie odnosi obrażeń. 

Kwestia  do rozstrzygnięcia:   
Czy pracodawca będzie odpowiadać za zniszczony samochód na zasadzie art 435 k.c., przy założeniu że pracodawca jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody. 

I koncepcja rozstrzygnięcia: 
Pracodawca będzie odpowiadał za zniszczony samochód, ponieważ zniszczenie nastąpiło w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nie ma znaczenia fakt że szkoda nie została wyrządzona bezpośrednio przez ruch tego przedsiębiorstwa. 

II koncepcja rozstrzygnięcia: 
Pracodawca nie będzie odpowiadał za zniszczony samochód na zasadzie art 435 k.c., ponieważ zderzenie z sarną  nie miało związku  z ruchem przedsiębiorstwa. 
  
Dla poparcia I koncepcji fragmenty uzasadnienia wyroków sądu: 
I PK 198/11 wyrok Sn z dnia 2012.05.23, publikatory: www.sn.pl 
„(…)pojęcie „ruch przedsiębiorstwa” w art. 435 § 1 k.c. należy traktować szeroko. Oznacza to, że nie chodzi tu o ruch pojmowany mechanicznie, lecz o działalność przedsiębiorstwa, jego funkcjonowanie. Pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko do ruchu jego poszczególnych elementów oraz urządzeń. Związek pomiędzy ruchem i szkodą występuje zatem wtedy, gdy szkoda nastąpiła w wyniku zdarzenia funkcjonalnie powiązanego z działalnością przedsiębiorstwa, choćby nie było bezpośredniej zależności pomiędzy użyciem sił przyrody a szkodą (…)” 

II PZP 4/2010 postanowienie SN  z dnia 2010.05.11 , publikatory lexis.pl 
(…)Wyrządzenie szkody przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu ma zatem miejsce zarówno wtedy, gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem użycia sił przyrody i pozostaje w związku przyczynowym z niebezpieczeństwem wynikającym z zastosowania tych sił, jak i wtedy, gdy pozostaje w związku z samym tylko ruchem przedsiębiorstwa (zakładu) jako całości. Inaczej rzecz ujmując, ruch przedsiębiorstwa lub zakładu w ujęciu cytowanego przepisu to każda jego działalność, a nie tylko taka, która jest bezpośrednio związana z użyciem sił przyrody i stanowi następstwo ich zastosowania. Pojęcie to odnosi się więc do funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości i nie ogranicza się do poszczególnych jego elementów, urządzeń lub agend. Związek pomiędzy ruchem a szkodą występuje wówczas, gdy szkoda powstała w wyniku zdarzenia funkcjonalnie powiązanego z działalnością przedsiębiorstwa, choćby nie było bezpośredniej zależności pomiędzy użyciem sił przyrody a szkodą” 

Dla poparcia II koncepcji fragmenty uzasadniania wyroku sądu: 

 V CSK 352/08 wyrok SN z dnia 2009.03.12., publikator: lexis.pl 
„(…)w zakresie odpowiedzialności na podstawie art. 435 § 1 k.c. nie istnieje domniemanie, że szkoda pozostaje w związku z ruchem przedsiębiorstwa i okoliczność tę należy wykazać, przy czym ciężar dowodu tego faktu spoczywa zgodnie z ogólnymi zasadami (art. 6 k.c.) na poszkodowanym, który z faktu tego wywodzi skutki prawne (tak Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 3 czerwca 1977 r. IV CR 185/77 LexPolonica nr 319700; z dnia 24 kwietnia 2002 r. V CKN 965/2000 LexPolonica nr 1852342; z dnia 31 marca 2006 r. IV CSK 58/2005 niepubl; por. też wyrok z dnia 28 lutego 2007 r. V CK 11/2006 niepubl.). Surowa ze swej istoty odpowiedzialność na zasadzie ryzyka nie może bowiem iść aż tak daleko, żeby zwalniała poszkodowanego od wykazania istnienia jakiegokolwiek powiązania przyczynowego pomiędzy szkodą a ruchem przedsiębiorstwa (…)” 

II PK 360/2007 wyrok SN z dnia 22.07.2008 , publikator lexis.pl 
„(..)szkoda na osobie poniesiona przez pracownika przy wykonywaniu, na polecenie przełożonego – wiceprezesa spółki prowadzącej przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody – grzecznościowej i nieodpłatnej usługi w miejscu jego zamieszkania, nie jest szkodą wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 435 § 1 k.c.(..)” 

[socialpoll id=”2204825″]

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZderzenie z sarną – OC pracodawcy?
Bezpieczeństwo.jpg

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Samo życie.

Wśród informacji o szkodach, wypadkach podawanych przez Dziennik Ubezpieczeniowy znalazła się wzmianka o śmiertelnym wypadku w Zabrzu. Zginął mężczyzna, który pracował na dachu bez zabezpieczenia.

Ja zaś dzisiaj załączam film pokazujący kulturę pracy na wysokościach.  Niestety to ryzyka OC, które na co dzień ubezpieczamy. Oby zbliżał się czas audytów ryzyka OC pracodawcy (proszę o chwilę cierpliwości, film długo się otwiera).

 

josemanuelerre / Foter.com / CC BY-ND

read more
Maria Tomaszewska -PestkaBezpieczeństwo i Higiena Pracy. Samo życie.
bhp.jpg

Wypadki przy pracy

Do piątkowej Gazety Prawnej, ZUS dołączył płytę „Interaktywna symulacja komputerowa zdarzeń wypadkowych przy pracy w budownictwie”. Wartość tego materiału pozostawia sporo do życzenia,  ale publikacja uprzytomniła mi jak ogromnie w ostatnich latach zmieniła się świadomości związana z odpowiedzialnością cywilną za wypadki przy pracy.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWypadki przy pracy
franszyza-czy-nadwyzka.jpg

Franszyza a nadwyżka

Przeglądając Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ’y) zobaczyłam zapis, które jest ciągle stosowany, a który dotyczy sposobu wypłaty odszkodowania w klauzuli OC pracodawcy. Cytat z jednej ze Specyfikacji:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy dopuszczalna franszyza redukcyjna: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)

Świadczenie wypłacane z tzw Ustawy wypadkowej nie jest franszyzą redukcyjną czyli kwotą o jaką Ubezpieczyciel potrąca należne odszkodowanie. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie i zadośćuczynienie w takiej kwocie która stanowi różnice pomiędzy należnym odszkodowaniem a świadczeniami otrzymanym z ubezpieczenia społecznego. To odszkodowanie stanowi pewnego rodzaju nadwyżkę ponad to jakie kwoty już zostały poszkodowanemu wypłacone przez ZUS z tyłu poniesionej szkody.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaFranszyza a nadwyżka