Blog

Latest News and Updates

odpowiedzialność-za-winę-własną.jpg

Wina własna a odpowiedzialność podwykonawców

Pokutuje przekonanie o zwolnieniu od odpowiedzialności w sytuacji powierzenia wykonywania prac podwykonawcy. Nie jest to automat, należy takie zwolnienie traktować jako wyjątek. Nierzadko zapomina się o odpowiedzialności za winę własną – której nie znosi powierzenie wykonania czynności innemu podmiotowi. Wina własna  jest niezależna od powierzenia wykonywania czynności innemu podmiotowi. Jeżeli poszkodowanemu uda się wykazać  winę  powierzającemu czynności oraz podwykonawców, ich odpowiedzialność zapewne będzie solidarna.

Ładnie obrazują to dwa wyroki SN

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 1998 r.  II CKN 835/97 – wina własna

  Inwestor, który zlecił prowadzenie budowy i wykonywanie nadzoru inwestorskiego wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu, nie może skutecznie powołać się na przewidziane w art. 429 kc przesłanki zwolnienia od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej w trakcie budowy, w sytuacji gdy mógł z łatwością przewidzieć wystąpienie tej szkody już na etapie zatwierdzania projektu technicznego realizacji inwestycji.

Wyrok  Sądu Najwyższego z dnia 11 listopada 1977 r. IV CR 308/77 – wina własna

   W świetle art. 429 k.c. inwestor jest zwolniony od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez przedsiębiorstwo trudniące się zawodowo wykonywaniem powierzonych przez niego robót, nie jest natomiast zwolniony od odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną jego własnym zaniedbaniem

wina wlasna

Photo credit: fung.leo / Foter.com / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaWina własna a odpowiedzialność podwykonawców
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji