act committed

Wszystkie otagowane posty act committed

mało-przydatne.jpg

Ubezpieczenia obowiązkowe. Mało przydatne poszkodowanemu

Ubezpieczenia obowiązkowe niestety mogą okazać się mało przydatne dla tych, którym powinny udzielać  efektywnej ochrony ubezpieczeniowej  czyli dla poszkodowanych.

Mogą okazać się  mało przydatne z powodu niskiej sumy gwarancyjnej i regulacji czasowego zakresu ochrony. O ile wysokość sumy gwarancyjnej jest zawsze kontrowersyjna – dla ubezpieczonych za wysoka, dla poszkodowanych za niska –  o tyle powszechnie przyjęta regulacja czasowego zakresu ochrony  może powodować szereg komplikacji faktycznych.

read more

Maria Tomaszewska -PestkaUbezpieczenia obowiązkowe. Mało przydatne poszkodowanemu
retekst-do-podsumowania.jpg

Projekt Rozporządzenia czyli pretekst do podsumowania

Lektura projektu Rozporządzenia Ministerstra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 05 października 2011 zachęciła mnie do napisania kilku postów na temat grzechów głównych ubezpieczeń obowiązkowych.

Dzisiaj projekt ten będzie pretekstem do podsumowania tych problemów.

Projekt Rozporządzenia MF w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z 05.10.2011

Wszystkie grzechy się w nim ujawniają:

read more
Maria Tomaszewska -PestkaProjekt Rozporządzenia czyli pretekst do podsumowania
złoto.jpg

„ Act committed ” czyli nie wszystko złoto co się świeci

Chyba nie ma bardziej przedyskutowanego tematu jak triggery w umowach ubezpieczeniach OC. I trzeba przyznać, że dyskusja zwolenników i przeciwników act committed jest ciągle żywa.

Ja należę do tych drugich. Uważam, że obecne rozwiązania przyjęte powszechnie w obowiązkowych ubezpieczeniach (trigger act committed) są najgorsze z możliwych, bo nie dają efektywnej ochrony ani poszkodowanemu ani ubezpieczonemu.

Powodów jest kilka:

a) w większości obowiązkowych ubezpieczeń suma gwarancyjna została określona na jedno i wszystkie zdarzenia. Kiedy druga wypłata odszkodowania wyczerpie sumę gwarancyjną kolejny poszkodowany nie ma szans na otrzymanie odszkodowania, choćby szkoda powstała w kolejnych okresach ubezpieczenia,

b) suma gwarancyjna nie uwzględnia wzrostu zasądzonych odszkodowań, wzrostu cen prac i usług, wzrostu wartości nieruchomości. Sumy wystarczające np 10 lat temu dziś nie przystają do realiów rynkowych,

c) należy przyporządkować działanie lub zaniechanie, z którego powstała szkoda do konkretnego okresu ubezpieczenia w którym miało ono miejsce, a  ciężar dowodu tej okoliczności spoczywa na poszkodowanym.  Problem nie istnieje jeżeli  Ubezpieczony kontynuował ubezpieczenie przez kilka lat u tego samego Ubezpieczyciela. Jeżeli jednak Ubezpieczony zmieniał Ubezpieczycieli to poszkodowany będzie musiał wykazać że szkoda powstała w wyniku czynności wykonanych w konkretnym okresie ubezpieczenia. Obowiązki Ubezpieczyciela w takiej sytuacji mogą się ograniczać do  ustalenia  że czynność nie była wykonywana w okresie w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Dla Ubezpieczyciela sytuacja jest także niekorzystna – bo roszczenia mogą być zgłaszane w wiele lat po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

read more
Maria Tomaszewska -Pestka„ Act committed ” czyli nie wszystko złoto co się świeci
zdarzenie-I.jpg

„Zdarzenie” czyli wszystko może się zdarzyć

Są tematy, które  nic nie tracą na swojej aktualności. Nie traci na swojej aktualności rozumienie pojęcia „ zdarzenie ” w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 Art. 822 Kodeksu cywilnego § 1. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.
§ 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
§ 3. Strony mogą postanowić,  że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia.
§ 4 (…)
§ 5 (…)
Praktyka w ubezpieczeniach OC pokazuje jak bardzo niejednoznaczne jest pojęcie „zdarzenia” jakie pada w § 2. Proponuję prosty przykład.
read more
Maria Tomaszewska -Pestka„Zdarzenie” czyli wszystko może się zdarzyć