zdarzenie

Wszystkie otagowane posty zdarzenie

grzechy-główne.jpg

Grzechy główne obowiązkowych ubezpieczeń OC

Ministerstwo Finansów przygotowuje Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (projekt można znaleźć na stronie MF). Skłania mnie to do refleksji nad obowiązkowymi ubezpieczeniami OC związanymi z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem określonej działalności gospodarczej (czyli określonymi w  art. 4 ust 4 Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Obowiązkowe ubezpieczenia OC w Polsce są tak korzystne dla poszkodowanego, że aż szkodzą Ubezpieczonym, a może i samym Poszkodowanym. Do ich wad należy zaliczyć:
1)    brak definicji „zdarzenia”,
2)    trigger act committed,
3)    brak wyłączenia roszczeń o wykonanie umowy,
4)    brak zakazu uznawania roszczenia przez Ubezpieczonego,
5)   brak sankcji dla Ubezpieczonego za brak zawiadomienia Ubezpieczyciela o powstaniu szkody lub  za brak zgłoszenia okoliczności z których mogą powstać roszczenia,
6)    brak obowiązku minimalizacji szkody przez Ubezpieczonego,
7 )  określenie wysokości sum gwarancyjnych  w oderwaniu  do ryzyka wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej.
read more
Maria Tomaszewska -PestkaGrzechy główne obowiązkowych ubezpieczeń OC
zdarzenie-II.jpg

„Zdarzenie” czyli wszystko się może zdarzyć, cz.II

Jak wspomniałam w poprzednim wpisie, zdefiniowanie w umowie ubezpieczenia słowa „ zdarzenie ” ma kluczowe znaczenie  dla stwierdzenia czy Ubezpieczyciel udzielił ochrony ubezpieczeniowej w danym okresie czy też nie. W ubezpieczeniach dobrowolnych dokonują tego strony umowy. W ubezpieczeniach obowiązkowych powinien tego dokonać ustawodawca, szczególnie że, art. 9a Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych stwierdza, że „Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w art. 9, będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w  okresie ubezpieczenia”. Niestety żadne z Rozporządzeń, wydanych na podstawie odrębnych Ustaw, powołujących kolejne obowiązkowe ubezpieczenia, nie definiuje wprost pojęcia „zdarzenia”. A zdarzeń,  których następstwem jest szoda może być  kilka.

Pozwalam sobie   dla trzech zawodów  wskazać tych  kilka zdarzeń w jednej sprawie ,  prowadzących do szkody, za które ponosi odpowiedzialność cywilną osoba objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC

read more
Maria Tomaszewska -Pestka„Zdarzenie” czyli wszystko się może zdarzyć, cz.II
zdarzenie-I.jpg

„Zdarzenie” czyli wszystko może się zdarzyć

Są tematy, które  nic nie tracą na swojej aktualności. Nie traci na swojej aktualności rozumienie pojęcia „ zdarzenie ” w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 Art. 822 Kodeksu cywilnego § 1. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.
§ 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
§ 3. Strony mogą postanowić,  że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia.
§ 4 (…)
§ 5 (…)
Praktyka w ubezpieczeniach OC pokazuje jak bardzo niejednoznaczne jest pojęcie „zdarzenia” jakie pada w § 2. Proponuję prosty przykład.
read more
Maria Tomaszewska -Pestka„Zdarzenie” czyli wszystko może się zdarzyć