Blog

Latest News and Updates

zdarzenie-I.jpg

„Zdarzenie” czyli wszystko może się zdarzyć

Są tematy, które  nic nie tracą na swojej aktualności. Nie traci na swojej aktualności rozumienie pojęcia „ zdarzenie ” w umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 Art. 822 Kodeksu cywilnego § 1. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.
§ 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia.
§ 3. Strony mogą postanowić,  że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia.
§ 4 (…)
§ 5 (…)
Praktyka w ubezpieczeniach OC pokazuje jak bardzo niejednoznaczne jest pojęcie „zdarzenia” jakie pada w § 2. Proponuję prosty przykład.
Na przestrzeni kilku lat  budynek został zaprojektowany, potem wybudowany,  eksploatowany. W kolejnym roku jego dach się zawalił. Przyczyn katastrofy było kilka –  błędy w projekcie, powielenie błędów przez kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji, niewystarczające odśnieżanie. Należy zadać sobie pytanie co jest zdarzeniem powodującym szkodę i która umowa ubezpieczenia OC pokryje szkodę wynikłą ze śmierci człowieka, który zginął pod zawalonym dachem.

W tym przykładzie, zdarzeń powodujących szkodę jest kilka: błędy projektowe, błędy firmy budowlanej, błędy eksploatacji, zawalenie się dachu. To powoduje że kilka umów ubezpieczenia jest właściwych w tej sprawie. Konsekwencją jest kumulacja sum gwarancyjnych  z wielu polis.  Sytuacja korzystna dla Poszkodowanego, fatalna dla Ubezpieczyciela.

Na szczęście Ustawodawca w § 2  dał szansę stronom umowy  przewidzieć jakiego zdarzenia następstwa będą objęte umową ubezpieczenia. I tak wszyscy wiodący ubezpieczyciele definiują pojęcie wypadku w swoich podstawowych produktach.

W załączeniu przykłady z OWU OC czterech największych Ubezpieczycieli.

Wypadek – PZU, EH, Warta, Allianz

Zgodnie z tymi przykładowymi regulacjami właściwą umową ubezpieczenia będzie umowa w której okresie ubezpieczenia nastąpiła by śmierć poszkodowanego.

Konkluzja z powyższego – pojęcie „zdarzenia” jest tak bardzo niejednoznaczne, że wymaga doprecyzowania w umowie ubezpieczenia. Musi  zadbać o to we własnym interesie zarówno Ubezpieczyciel jak i Ubezpieczający albo reprezentujący go Broker.

I gdyby tego było mało to Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w art. 9a  stwierdza że  „Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w art. 9, będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w  okresie ubezpieczenia”  Żadne z rozporządzeń wydanych na podstawie odrębnych Ustaw powołujących kolejne obowiązkowe ubezpieczenia nie definiuje jednak zdarzenia.  O konsekwencjach tego stanu w następnym wpisie.

Maria Tomaszewska -Pestka„Zdarzenie” czyli wszystko może się zdarzyć
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty