trigger

Wszystkie otagowane posty trigger

trigger-czyli-chaos-definicyjny1.jpg

Triggery czyli chaos definicyjny

Ostatnia konferencja Insurance Meeting Point poświęcona triggerom pokazała, że pojęć w tym temacie jest co niemiara i na pewno żadne z nich nie posiada swojej ścisłej definicji. Tylko osoba zajmująca się teoretycznie ubezpieczeniami OC może powiedzieć, z pewnością siebie  że są cztery triggery.:

act committed – loss occurrence – loss manifestation – claims made.

Każdy praktyk wie, że te pojęcia wymagają definiowania i doprecyzowania aby mieć pewność ,który ubezpieczyciel ma za szkodę odpowiadać. Modyfikacji tych triggerów jest bardzo wiele . Tłumaczenia angielskich pojęć rodzą kolejne rodzaje triggerów.  Powoduje to chaos definicyjny. Prowadzi to do wniosku, że nie można posługiwać się nazwami triggerów jak słowami kluczami, bo nie wiadomo jak druga strona to zrozumie.  Poniżej  liczne odmiany czasowego zakresu ochrony.Triggery never ending strory

read more
Maria Tomaszewska -PestkaTriggery czyli chaos definicyjny
grzechy-główne.jpg

Grzechy główne obowiązkowych ubezpieczeń OC

Ministerstwo Finansów przygotowuje Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (projekt można znaleźć na stronie MF). Skłania mnie to do refleksji nad obowiązkowymi ubezpieczeniami OC związanymi z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem określonej działalności gospodarczej (czyli określonymi w  art. 4 ust 4 Ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

Obowiązkowe ubezpieczenia OC w Polsce są tak korzystne dla poszkodowanego, że aż szkodzą Ubezpieczonym, a może i samym Poszkodowanym. Do ich wad należy zaliczyć:
1)    brak definicji „zdarzenia”,
2)    trigger act committed,
3)    brak wyłączenia roszczeń o wykonanie umowy,
4)    brak zakazu uznawania roszczenia przez Ubezpieczonego,
5)   brak sankcji dla Ubezpieczonego za brak zawiadomienia Ubezpieczyciela o powstaniu szkody lub  za brak zgłoszenia okoliczności z których mogą powstać roszczenia,
6)    brak obowiązku minimalizacji szkody przez Ubezpieczonego,
7 )  określenie wysokości sum gwarancyjnych  w oderwaniu  do ryzyka wykonywanego zawodu lub prowadzonej działalności gospodarczej.
read more
Maria Tomaszewska -PestkaGrzechy główne obowiązkowych ubezpieczeń OC
wypadek-a-szkoda.jpg

Wypadek a szkoda

Nie znajdziemy w przepisach prawa definicji wypadku o jakim mowa w art 805 k.c ani zdarzenia o jakim mowa w art 822 k.c..

Strony umowy ubezpieczenia w celu sprecyzowania zakresu ochrony muszą pokusić się o definicje. Standardowo ubezpieczyciel zamieszczają definicje wypadku ubezpieczeniowego w OWU. Definicja zależy od czasowego zakresu ochrony jakiej ubezpieczyciel chce udzielić.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWypadek a szkoda
mało-przydatne.jpg

Ubezpieczenia obowiązkowe. Mało przydatne poszkodowanemu

Ubezpieczenia obowiązkowe niestety mogą okazać się mało przydatne dla tych, którym powinny udzielać  efektywnej ochrony ubezpieczeniowej  czyli dla poszkodowanych.

Mogą okazać się  mało przydatne z powodu niskiej sumy gwarancyjnej i regulacji czasowego zakresu ochrony. O ile wysokość sumy gwarancyjnej jest zawsze kontrowersyjna – dla ubezpieczonych za wysoka, dla poszkodowanych za niska –  o tyle powszechnie przyjęta regulacja czasowego zakresu ochrony  może powodować szereg komplikacji faktycznych.

read more

Maria Tomaszewska -PestkaUbezpieczenia obowiązkowe. Mało przydatne poszkodowanemu
loss-occurrence-czyli-co.jpg

Loss occurrence. To znaczy jak?

Jednak temat triggerów jest nieśmiertelny. Ma to swoje dobre strony – zawsze znajdą się zainteresowani tym zagadnieniem.

Spytał mnie dzisiaj pewien broker jaki to jest trigger loss occurrence? Jak właściwie można to przetłumaczyć? Nie ma właściwego tłumaczenia. Najbardziej pasuje „zdarzenie szkodowe”. Ale rozumienie już znaczenia tych słów trzeba doprecyzować.

O tym jak złudne  jest obiegowe rozumienie pojęcia zdarzenia pisałam już we wpisie „Zdarzenie. Czyli wszystko może się zdarzyć”.

Rynek ubezpieczeniowy poszukując precyzyjnego określenia czasowego zakresu ochrony dopracował się w ubezpieczeniach OC ogólnej  rozwiązania zgodnie z którym  ubezpieczyciel udziela ochrony na szkody wynikłe z wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia.Ale dalej ubezpieczyciele zaczynają się miedzy sobą różnić. Na szczęście nieznacznie.

PZU, Ergo Hestia – za wypadek zaś uważa się śmierć, rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała, zniszczenie, uszkodzenie mienia.
Warta, HDI – wypadek – zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę;
Allianz  – za wypadek uważa się wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, doznania rozstroju zdrowia, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy osoby trzeciej, tj. skutków zdarzenia, za które ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony, a w razie odpowiedniego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – także wystąpienie czystej straty majątkowej;
Axa – wypadkiem Ubezpieczeniowym jest powstanie objętej ubezpieczeniem szkody Osoby Trzeciej.

Żeby precyzyjnie się komunikować należy wiedzieć że nie ma słowa-klucza „loss occurrence” . Jeszcze niewiele wiemy to słysząc . Dopiero przytoczenie definicji wypadku pozwala nam zorientować się w przyjętym rozwiązaniu. Negocjacjom pozostawione jest doprecyzowanie czasowego zakresu.

 

Photo credit: NASA Goddard Photo and Video / Foter.com / CC BY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaLoss occurrence. To znaczy jak?
złoto.jpg

„ Act committed ” czyli nie wszystko złoto co się świeci

Chyba nie ma bardziej przedyskutowanego tematu jak triggery w umowach ubezpieczeniach OC. I trzeba przyznać, że dyskusja zwolenników i przeciwników act committed jest ciągle żywa.

Ja należę do tych drugich. Uważam, że obecne rozwiązania przyjęte powszechnie w obowiązkowych ubezpieczeniach (trigger act committed) są najgorsze z możliwych, bo nie dają efektywnej ochrony ani poszkodowanemu ani ubezpieczonemu.

Powodów jest kilka:

a) w większości obowiązkowych ubezpieczeń suma gwarancyjna została określona na jedno i wszystkie zdarzenia. Kiedy druga wypłata odszkodowania wyczerpie sumę gwarancyjną kolejny poszkodowany nie ma szans na otrzymanie odszkodowania, choćby szkoda powstała w kolejnych okresach ubezpieczenia,

b) suma gwarancyjna nie uwzględnia wzrostu zasądzonych odszkodowań, wzrostu cen prac i usług, wzrostu wartości nieruchomości. Sumy wystarczające np 10 lat temu dziś nie przystają do realiów rynkowych,

c) należy przyporządkować działanie lub zaniechanie, z którego powstała szkoda do konkretnego okresu ubezpieczenia w którym miało ono miejsce, a  ciężar dowodu tej okoliczności spoczywa na poszkodowanym.  Problem nie istnieje jeżeli  Ubezpieczony kontynuował ubezpieczenie przez kilka lat u tego samego Ubezpieczyciela. Jeżeli jednak Ubezpieczony zmieniał Ubezpieczycieli to poszkodowany będzie musiał wykazać że szkoda powstała w wyniku czynności wykonanych w konkretnym okresie ubezpieczenia. Obowiązki Ubezpieczyciela w takiej sytuacji mogą się ograniczać do  ustalenia  że czynność nie była wykonywana w okresie w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Dla Ubezpieczyciela sytuacja jest także niekorzystna – bo roszczenia mogą być zgłaszane w wiele lat po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

read more
Maria Tomaszewska -Pestka„ Act committed ” czyli nie wszystko złoto co się świeci