właściwość sądu

Wszystkie otagowane posty właściwość sądu

Produkt-w-eksporcie.jpg

Produkt w eksporcie – miejsce zdarzenia powodującego powstanie szkody

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał  16 stycznia 2014 orzeczenie w kwestii wykładni pojęcia zdarzenia powodującego szkodę gdy sprawca i poszkodowany podlegają innemu prawu.

Spór się toczył pomiędzy obywatelem Austrii a producentem i sprzedawcą rowerów z siedzibą w Niemczech. Rower został nabyty w Austrii a do wypadku, wskutek którego obywatel Austrii doznał szkody, doszło także w Austrii.

Obywatel Austrii uznał za właściwy sąd austriacki powołując  się na art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44_2001 z dnia 22.12.2000 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych – Jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu – przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę. W jego przekonaniu miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, znajduje się w Austrii, ponieważ rower został tam wprowadzony do obrotu w tym sensie, że został on tam udostępniony końcowemu użytkownikowi w ramach dystrybucji handlowej.

Producent niemiecki   podważył jurysdykcję krajową sądów austriackich. Miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, znajduje się zdaniem tej spółki w Niemczech. Po pierwsze, proces produkcyjny miał miejsce w Niemczech, a po drugie, produkt został wprowadzony do obrotu w tym państwie członkowskim poprzez wyekspediowanie go z siedziby tej spółki.

Sąd rozpoznający sprawę skierował do Trybunału  następujące pytania tzw prejudycjalne: „1) Czy w kontekście odpowiedzialności za produkty wadliwe sformułowanie miejsce, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę« użyte w art. 5 pkt 3 [rozporządzenia nr 44/2001] należy rozumieć w ten sposób, że:

a) miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, jest miejsce siedziby producenta;

b) miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody , jest miejsce wprowadzenia produktu do obrotu;

c) miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody , jest miejsce nabycia produktu przez użytkownika?

ETS orzekł, że wypadku powództwa zmierzającego do ustalenia odpowiedzialności producenta za wadliwy produkt miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, jest miejsce wytworzenia danego produktu.

 

Całość orzeczenia tutaj  Wyrok ETS z 16 stycznia 2014

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaProdukt w eksporcie – miejsce zdarzenia powodującego powstanie szkody
właściwość-sądu-i-prawa.jpg

Właściwość obcego sądu i prawa w szkodach OC

Dla rozstrzygania o odpowiedzialności cywilnej  za szkodę wyrządzonej przez Polaka lub podmiot działający w Polsce,  nie zawsze będzie miało zastosowanie prawo polskie . Nie zawsze także taka sprawa będzie podlegała jurysdykcji polskiego sądu.  Właściwości obcego prawa  lub jurysdykcja obcego sądu  może zostać przesądzona gdy :

  • sprawca i poszkodowany mają różne obywatelstwo
  • sprawca i poszkodowany zamieszkują lub mają siedziby  w różnych państwach
  • działalność sprawcy wywołuje ujemne skutki w innym państwie  lub państwach, np emisja zanieczyszczeń przedostała się za granicę Polski

Dla rozstrzygania o właściwości prawa z tytułu czynów niedozwolonych będzie miało zastosowanie Rozporządzenie nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych, nazywane rozporządzeniem Rzym II. Będzie miało zastosowanie także dla rozstrzygania o właściwości prawa w przypadku szkody wyrządzonej przez produktu niebezpieczny. Pełen tekst Rozporządzenia na stronie http:/ /portaloc.pl/wlasciwosc-obcego-prawa-sadu/

Do rozstrzygania o właściwości prawa ze zobowiązań umownych będzie miało zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, zwane rozporządzeniem Rzym I.  Będzie miało ono zastosowanie dla dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Pełen tekst Rozporządzenia na stronie https://portaloc.pl/wlasciwosc-obcego-prawa-sadu/ 

W sprawach nieuregulowanych w w/w Rozporządzeniach będzie miała zastosowanie Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe. Pełen tekst Ustawy dostępny na stronie https://portaloc.pl/wlasciwosc-obcego-prawa-sadu/

 O właściwości sądu przesądza Rozporządzeniu Rady  nr 44/2001 z dnia 22.12.2000 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Jest ono zbieżne z treści z Konwencją o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w  Lugano  z dnia 30 października 2007 r.  Rozporządzenie będzie miało zastosowanie w stosunkach z podmiotami  krajów Unii Europejskich. Do stosunków z podmiotami  krajów europejskich, której nie należą do Unii (Szwajcaria, Islandia, Norwegia) stosuje się Konwencję z Lugano. Pełen tekst Rozporządzenia i Konwencja na stronie  https://portaloc.pl/wlasciwosc-obcego-prawa-sadu/

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWłaściwość obcego sądu i prawa w szkodach OC
winter-road-2.jpg

Właściwość sądu i prawa. Krok w krok za Ubezpieczonym

Ubezpieczenia OC mają tą naturę, że Ubezpieczyciel wstępuję w sytuację prawną Ubezpieczonego w zakresie jego odpowiedzialności cywilnej  za szkodę. Udzielając ochrony ubezpieczeniowej określa wyłączenia i definicje  tak aby swoją odpowiedzialność zawęzić w odpowiedni sposób w stosunku do odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Jako że Ubezpieczyciel postępuje za sytuacją prawną sprawcy szkody to pozostaje w ryzyku udziału w postępowaniu wg właściwości obcego prawa i sądu.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaWłaściwość sądu i prawa. Krok w krok za Ubezpieczonym