oc za produkt

Wszystkie otagowane posty oc za produkt

Oznakowanie-produktów-spożywczych.jpg

Zasady oznaczania żywności

Od 13 grudnia 2014 obowiązują zasady znakowania żywności, wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Zasady te zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

Istostne , z punktu widzenia bezpieczeństwa produktu i  odpowiedzialności cywilnej za produkt, są przepisy dotyczące:

a) listy alergenów (załącznik nr II do Rozporządzenia)

b) sposobu wymieniania alergenów na opakowaniach (art 9 Rozporządzenia)

c) wielości czcionki jaka muszą być oznakowanie (art 12 Rozporządzenia)

d) środków spożywczych obowiązkowo wymienianych na etykietach (art 10 Rozporządzenia, załącznik nr III Rozporządzenia)

Inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów tutaj

 

Photo credit: Infomastern / IWoman / CC BY-SA
read more
Maria Tomaszewska -PestkaZasady oznaczania żywności
śmierć-strażaka.jpg

Śmierć strażaka – OC za produkt

TVN24 publikuje informacje o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci strażaka, który zginął od uderzenia sprężyną gazową w głowę. Szczegóły w informacji Strażak zginął przez wadliwy sprzęt

Z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej za śmierć spowodowaną przez produkt,  wydaje się, że dywagacje na temat wadliwości sprzętu mają drugorzędne znaczenie ze względu na bezwzględnie obowiązującą zasadę OC za produkt niebezpieczny (art 449(1)  i następne k.c.) –

Art. 4491.
§ 1. Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.
§ 2. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną.
§ 3. Niebezpieczny jest produkt niezapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za niezapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.

Dla wykazania odpowiedzialności producenta niezbędne są trzy przesłanki

a) normalne użycie produktu,

b) szkoda,

c) związek przyczynowy pomiędzy normalnym użyciem produktu a powstałą szkodą.

Oczywiście producent będzie mógł się bronić wskazując, że produkt nie był używany w sposób normalny albo że istnieją okoliczności wskazujące, że nie był niebezpieczny (np opisy, ostrzeżenia. instrukcje).

Tym samym wyrażam, pogląd o tym że poszkodowany nie musi wykazywać niebezpieczeństwa produktu . Taki pogląd wyraża także Profesor Czesława Żuławska w Komentarzu do Kodeksu Cywilnego , Księga III, Wolters Kluwer , 2011,:

„(…)Sądzę, że ciążący na poszkodowanym dowód (a ściślej – ryzyko niewykazania) dotyczy adekwatnego związku przyczynowego (stosunku wynikania) między faktem (art. 227 k.p.c.) normalnego używania produktu (konkretne zdarzenie) a zaistnieniem określonej szkody, inaczej mówiąc – wykazania, że zaistniała szkoda jest rezultatem normalnego użycia produktu [podobnie Z. Strus (Odpowiedzialność…, s. 29), który pisze o związku przyczynowym między zdarzeniem faktycznym, czyli szkodliwym oddziaływaniem produktu, a stanem, który jest uszczerbkiem; od takiego ujęcia przedmiotu dowodu nie odbiega też sformułowanie Z. Banaszczyka (Kodeks…, s. 1160): na poszkodowanym „nie ciąży obowiązek wykazywania wadliwości czy też niebezpiecznych cech produktu (…)”

Jednak istnieją inne poglądy, że przesłaną odpowiedzialności jest niebezpieczeństwo produktu, a to niebezpieczeństwo powinno być wykazane przez poszkodowanego. (o takich poglądach wspomina także Komentarz do Kodeksu Cywilnego , Księga III, Wolters KLuwer , 2011). Tutajprzykład orzeczenia oddalającego powództwo poszkodowanej kasjerki, która zraniła się butelką przy jej otwieraniu. Sądy obu instancji stały na stanowisku, że poszkodowanej nie udało się wykazać niebezpieczeństwa produktu . Pobierz: Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białystoku  II Ca 12_13 z 14.02.2014. Osobiście wrażam krytyczny pogląd wobec obu wyroków.

 

[socialpoll id=”2205677″]

 

 

Photo credit: dwstucke / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaŚmierć strażaka – OC za produkt
Produkt-w-eksporcie.jpg

Produkt w eksporcie – miejsce zdarzenia powodującego powstanie szkody

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał  16 stycznia 2014 orzeczenie w kwestii wykładni pojęcia zdarzenia powodującego szkodę gdy sprawca i poszkodowany podlegają innemu prawu.

Spór się toczył pomiędzy obywatelem Austrii a producentem i sprzedawcą rowerów z siedzibą w Niemczech. Rower został nabyty w Austrii a do wypadku, wskutek którego obywatel Austrii doznał szkody, doszło także w Austrii.

Obywatel Austrii uznał za właściwy sąd austriacki powołując  się na art. 5 pkt 3 rozporządzenia nr 44_2001 z dnia 22.12.2000 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych – Jeżeli przedmiotem postępowania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu – przed sąd miejsca, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę. W jego przekonaniu miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, znajduje się w Austrii, ponieważ rower został tam wprowadzony do obrotu w tym sensie, że został on tam udostępniony końcowemu użytkownikowi w ramach dystrybucji handlowej.

Producent niemiecki   podważył jurysdykcję krajową sądów austriackich. Miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, znajduje się zdaniem tej spółki w Niemczech. Po pierwsze, proces produkcyjny miał miejsce w Niemczech, a po drugie, produkt został wprowadzony do obrotu w tym państwie członkowskim poprzez wyekspediowanie go z siedziby tej spółki.

Sąd rozpoznający sprawę skierował do Trybunału  następujące pytania tzw prejudycjalne: „1) Czy w kontekście odpowiedzialności za produkty wadliwe sformułowanie miejsce, gdzie nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę« użyte w art. 5 pkt 3 [rozporządzenia nr 44/2001] należy rozumieć w ten sposób, że:

a) miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, jest miejsce siedziby producenta;

b) miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody , jest miejsce wprowadzenia produktu do obrotu;

c) miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody , jest miejsce nabycia produktu przez użytkownika?

ETS orzekł, że wypadku powództwa zmierzającego do ustalenia odpowiedzialności producenta za wadliwy produkt miejscem, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie szkody, jest miejsce wytworzenia danego produktu.

 

Całość orzeczenia tutaj  Wyrok ETS z 16 stycznia 2014

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaProdukt w eksporcie – miejsce zdarzenia powodującego powstanie szkody
Jak-długo-producent-odpowiada-za-produkt1.jpg

Jak długo producent odpowiada za swój produkt?

Jak długo producent odpowiada za swój produkt? Pytanie  obiegowo stawiane zmierza do odpowiedzi jak długo producent odpowiada za szkody wyrządzone przez jego produkt.

Producent odpowiada za  swój produkt tak długo aż przedawnią się roszczenia za szkody wyrządzone przez ten produkt.  Jednak  ani producent ani nikt inny nie jest w stanie przewidzieć kiedy takie szkody zostaną wyrządzone.  Nie jest możliwe przewidzenie po jakim czasie od wprowadzenia produktu do obrotu , wyrządzi on szkody. Tym samym na dzień wprowadzenia produktu do obrotu,  nie można wskazać daty kończącej odpowiedzialność producenta za szkody wyrządzone przez produkt.

Nie jest prawdą, że szkody wyrządzone przez produkt  przedawniają się w ciągu 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu. W ciągu  10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu  przedawniają się roszczenia za szody wyrządzone przez produkt niebezpieczny dochodzone w oparciu o przepisy o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez  produkt niebezpieczny ( art 449(1) k.c i następ).

Kiedy poszkodowany nie może lub nie chce dochodzić odszkodowania w oparciu o przepisy o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez  produkt niebezpieczny, ma możliwość dochodzić odpowiedzialności  za szkody na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. ( art 449(10) k.c).

Photo credit: visualpanic / Foter / CC BY

read more
Maria Tomaszewska -PestkaJak długo producent odpowiada za swój produkt?
OC-za-produkt.jpg

OC za produkt, kwestie fundamentalne

Jak widać z dyskusji toczących się na wielu forach, organizowanych prezentacji i wyrażanych ciągle wątpliwości – tematyka OC za produkt ciągle jest żywa i budząca wątpliwości.

Kwestie nawet fundamentalne bywają przedmiotem niezrozumienia. Jedną z nich jest właściwie rozumienie pojecie OC za produkt.

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC za produkt, kwestie fundamentalne