Blog

Latest News and Updates

właściwość-sądu-i-prawa.jpg

Właściwość obcego sądu i prawa w szkodach OC

Dla rozstrzygania o odpowiedzialności cywilnej  za szkodę wyrządzonej przez Polaka lub podmiot działający w Polsce,  nie zawsze będzie miało zastosowanie prawo polskie . Nie zawsze także taka sprawa będzie podlegała jurysdykcji polskiego sądu.  Właściwości obcego prawa  lub jurysdykcja obcego sądu  może zostać przesądzona gdy :

  • sprawca i poszkodowany mają różne obywatelstwo
  • sprawca i poszkodowany zamieszkują lub mają siedziby  w różnych państwach
  • działalność sprawcy wywołuje ujemne skutki w innym państwie  lub państwach, np emisja zanieczyszczeń przedostała się za granicę Polski

Dla rozstrzygania o właściwości prawa z tytułu czynów niedozwolonych będzie miało zastosowanie Rozporządzenie nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych, nazywane rozporządzeniem Rzym II. Będzie miało zastosowanie także dla rozstrzygania o właściwości prawa w przypadku szkody wyrządzonej przez produktu niebezpieczny. Pełen tekst Rozporządzenia na stronie http:/ /portaloc.pl/wlasciwosc-obcego-prawa-sadu/

Do rozstrzygania o właściwości prawa ze zobowiązań umownych będzie miało zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, zwane rozporządzeniem Rzym I.  Będzie miało ono zastosowanie dla dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Pełen tekst Rozporządzenia na stronie https://portaloc.pl/wlasciwosc-obcego-prawa-sadu/ 

W sprawach nieuregulowanych w w/w Rozporządzeniach będzie miała zastosowanie Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe. Pełen tekst Ustawy dostępny na stronie https://portaloc.pl/wlasciwosc-obcego-prawa-sadu/

 O właściwości sądu przesądza Rozporządzeniu Rady  nr 44/2001 z dnia 22.12.2000 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Jest ono zbieżne z treści z Konwencją o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w  Lugano  z dnia 30 października 2007 r.  Rozporządzenie będzie miało zastosowanie w stosunkach z podmiotami  krajów Unii Europejskich. Do stosunków z podmiotami  krajów europejskich, której nie należą do Unii (Szwajcaria, Islandia, Norwegia) stosuje się Konwencję z Lugano. Pełen tekst Rozporządzenia i Konwencja na stronie  https://portaloc.pl/wlasciwosc-obcego-prawa-sadu/

Maria Tomaszewska -PestkaWłaściwość obcego sądu i prawa w szkodach OC
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty