Franszyza – a co z roszczeniem poniżej franszyzy?

Zgodnie z powszechnie przyjętymi definicjami franszyza to kwotowo lub procentowo wyrażona wartość pomniejszająca wypłacane odszkodowanie.

Definicję podaje nawet Wikipedia 

Ogólne warunki ubezpieczenia nie wyłączają obowiązku rozpatrzenia odpowiedzialności ubezpieczonego za powstałą szkodę, w przypadku zgłoszenia roszczenia nie przekraczającego kwoty franszy

Zatem jak się ma do tego praktyka wielu Ubezpieczycieli odmawiająca rozpoczęcia procesu likwidacji w przypadku roszczeń poniżej franszyzy? Czytaj dalej

Wina własna a odpowiedzialność podwykonawców

Pokutuje przekonanie o zwolnieniu od odpowiedzialności w sytuacji powierzenia wykonywania prac podwykonawcy. Nie jest to automat, należy takie zwolnienie traktować jako wyjątek. Nierzadko zapomina się o odpowiedzialności za winę własną – której nie znosi powierzenie wykonania czynności innemu podmiotowi. Wina własna  jest niezależna od powierzenia wykonywania czynności innemu podmiotowi. Jeżeli poszkodowanemu uda się wykazać  winę  powierzającemu czynności oraz podwykonawców, ich odpowiedzialność zapewne będzie solidarna.

Ładnie obrazują to dwa wyroki SN Czytaj dalej

Zadania gminy – różne klasyfikacje

Śledząc Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia na ubezpieczenia OC gmin można się natknąć na bardzo różne nazwy  zadań wykonywanych przez gminy.

Zadania te są  nazywane – własnymi, zleconymi, obowiązkowymi, dobrowolnymi, z zakresu administracji publicznej, publicznymi, zadaniami związanymi z wykonywaniem władzy publicznej, statutowymi.

Jakie zadania wykonuje gmina i czy wprowadzane nazwy i podziały mają istotne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony ubezpieczeniowej?

Na te pytania postaram się odpowiedzieć w  dwóch artykułach w Miesięczniku Ubezpieczeniowym, w numerze październikowym i grudniowym.

Photo credit: josemanuelerre / Foter.com / CC BY-ND