Blog

Latest News and Updates

Jak-długo-producent-odpowiada-za-produkt1.jpg

Jak długo producent odpowiada za swój produkt?

Jak długo producent odpowiada za swój produkt? Pytanie  obiegowo stawiane zmierza do odpowiedzi jak długo producent odpowiada za szkody wyrządzone przez jego produkt.

Producent odpowiada za  swój produkt tak długo aż przedawnią się roszczenia za szkody wyrządzone przez ten produkt.  Jednak  ani producent ani nikt inny nie jest w stanie przewidzieć kiedy takie szkody zostaną wyrządzone.  Nie jest możliwe przewidzenie po jakim czasie od wprowadzenia produktu do obrotu , wyrządzi on szkody. Tym samym na dzień wprowadzenia produktu do obrotu,  nie można wskazać daty kończącej odpowiedzialność producenta za szkody wyrządzone przez produkt.

Nie jest prawdą, że szkody wyrządzone przez produkt  przedawniają się w ciągu 10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu. W ciągu  10 lat od wprowadzenia produktu do obrotu  przedawniają się roszczenia za szody wyrządzone przez produkt niebezpieczny dochodzone w oparciu o przepisy o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez  produkt niebezpieczny ( art 449(1) k.c i następ).

Kiedy poszkodowany nie może lub nie chce dochodzić odszkodowania w oparciu o przepisy o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez  produkt niebezpieczny, ma możliwość dochodzić odpowiedzialności  za szkody na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. ( art 449(10) k.c).

Photo credit: visualpanic / Foter / CC BY

Maria Tomaszewska -PestkaJak długo producent odpowiada za swój produkt?
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty