Blog

Latest News and Updates

śmierć-strażaka.jpg

Śmierć strażaka – OC za produkt

TVN24 publikuje informacje o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci strażaka, który zginął od uderzenia sprężyną gazową w głowę. Szczegóły w informacji Strażak zginął przez wadliwy sprzęt

Z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej za śmierć spowodowaną przez produkt,  wydaje się, że dywagacje na temat wadliwości sprzętu mają drugorzędne znaczenie ze względu na bezwzględnie obowiązującą zasadę OC za produkt niebezpieczny (art 449(1)  i następne k.c.) –

Art. 4491.
§ 1. Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.
§ 2. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną.
§ 3. Niebezpieczny jest produkt niezapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za niezapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.

Dla wykazania odpowiedzialności producenta niezbędne są trzy przesłanki

a) normalne użycie produktu,

b) szkoda,

c) związek przyczynowy pomiędzy normalnym użyciem produktu a powstałą szkodą.

Oczywiście producent będzie mógł się bronić wskazując, że produkt nie był używany w sposób normalny albo że istnieją okoliczności wskazujące, że nie był niebezpieczny (np opisy, ostrzeżenia. instrukcje).

Tym samym wyrażam, pogląd o tym że poszkodowany nie musi wykazywać niebezpieczeństwa produktu . Taki pogląd wyraża także Profesor Czesława Żuławska w Komentarzu do Kodeksu Cywilnego , Księga III, Wolters Kluwer , 2011,:

„(…)Sądzę, że ciążący na poszkodowanym dowód (a ściślej – ryzyko niewykazania) dotyczy adekwatnego związku przyczynowego (stosunku wynikania) między faktem (art. 227 k.p.c.) normalnego używania produktu (konkretne zdarzenie) a zaistnieniem określonej szkody, inaczej mówiąc – wykazania, że zaistniała szkoda jest rezultatem normalnego użycia produktu [podobnie Z. Strus (Odpowiedzialność…, s. 29), który pisze o związku przyczynowym między zdarzeniem faktycznym, czyli szkodliwym oddziaływaniem produktu, a stanem, który jest uszczerbkiem; od takiego ujęcia przedmiotu dowodu nie odbiega też sformułowanie Z. Banaszczyka (Kodeks…, s. 1160): na poszkodowanym „nie ciąży obowiązek wykazywania wadliwości czy też niebezpiecznych cech produktu (…)”

Jednak istnieją inne poglądy, że przesłaną odpowiedzialności jest niebezpieczeństwo produktu, a to niebezpieczeństwo powinno być wykazane przez poszkodowanego. (o takich poglądach wspomina także Komentarz do Kodeksu Cywilnego , Księga III, Wolters KLuwer , 2011). Tutajprzykład orzeczenia oddalającego powództwo poszkodowanej kasjerki, która zraniła się butelką przy jej otwieraniu. Sądy obu instancji stały na stanowisku, że poszkodowanej nie udało się wykazać niebezpieczeństwa produktu . Pobierz: Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białystoku  II Ca 12_13 z 14.02.2014. Osobiście wrażam krytyczny pogląd wobec obu wyroków.

 

[socialpoll id=”2205677″]

 

 

Photo credit: dwstucke / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Maria Tomaszewska -PestkaŚmierć strażaka – OC za produkt
Udostępnij ten post

Dołącz do konwersacji

Powiązane posty