ODPOWIEDZIALNOŚĆ

uwaga_zwierzeta-300x300.png

Znak „Uwaga dzikie zwierzęta” – OC zarządcy drogi

16 czerwca 2014 Rzeczpospolita przytoczyła wyrok w sprawie kolizji samochodu osobowego z łosiem na drodze zarządzanej przez GDDiA. Wyrok był niekorzystny dla kierującego pojazdem – Sąd I i II instancji nie uznał odpowiedzialności zarządcy drogi, wskazując na brak związku przyczynowego pomiędzy brakiem ustawionego znaku „Uwaga dzikie zwierzęta” a uszkodzeniem pojazdu wskutek kolizji z przebiegającym przez drogę  łosiem. Fragment uzasadniania:

„..normalny związek przyczynowy w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. między określonym zdarzeniem a szkodą zachodzi wówczas, gdy w danym układzie stosunków i warunków oraz w zwyczajnym biegu rzeczy, bez szczególnego zbiegu okoliczności, szkoda jest typowym następstwem tego rodzaju zdarzeń (por. wyrok SN z dnia 10 kwietnia 2000 r., V CKN 28/00, LEX nr 52426). Należy przy tym zaaprobować pogląd, że z przyczynowością zaniechania będziemy mieli do czynienia dopiero wówczas, gdy spełnione zostaną trzy podstawowe warunki:

a) osoba, której zarzuca się zaniechanie musi mieć ustawowy obowiązek danego działania,

b) osoba ta miała sposobność takiego działania,

c) wypełnienie tego obowiązku przez tę osobę w normalnych warunkach pozwoliłoby zapobiec szkodzie.

Jeśli wszystkie te warunki nie wystąpią, wówczas nie można będzie traktować zaniechania jako warunku sprawczego szkody. W niniejszym postępowaniu powód nie dowiódł ,że postawienie dodatkowego znaku ostrzegawczego zapobiegłoby szkodzie spowodowanej nagłym wtargnięciem łosia na jezdnię….”

Cały wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 24.04.2014 do pobrania tutuj: II Ca 273_14

Bardzo podobnie orzekł Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w wyroku z dnia 18 lipca 2013 w szkodzie polegającej na zderzeniu z sarną. Fragment uzasadnienia:

„…Brak jest zatem w ocenie Sądu związku przyczynowo — skutkowego pomiędzy wykonywaniem władzy publicznej (zaniechaniem umieszczenia znaku A—18b a zdarzeniem będącym źródłem szkody. Okoliczności wypadku wynikające wprost z treści informacyjnych wyjaśnień samego powoda — wybiegniecie sarny z prawej strony lasu, dostrzeżenie zwierzęcia dopiero sekundę przed zderzeniem wskazują, że do wypadku doszłoby nawet gdyby na przedmiotowym odcinku drogi zostałby uprzednio umieszczony znak ostrzegający o dzikich zwierzętach, czy też znak nakazując ograniczenie prędkości. Powód był zresztą świadomy zagrożenia wynikającego z obecności w okolicy dzikich zwierząt (widywał je pasące się na łące w sąsiedztwie, wiedział o niedawnym wypadku szwagierki nieopodal), zachowywał dozwoloną na tym obszarze prędkość pojazdu (jechał z prędkości 70 km/h, podczas, gdy administracyjnie dopuszczalna prędkość wynosiła 90 km/h). W tej sprawie wypadek był efektem przypadkowego zbiegu okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie wystąpiły zatem podstawy do stwierdzenia normalnego, typowego związku pomiędzy brakiem na drodze ostrzeżenia w postaci znaku A—18b a zderzeniem pojazdu ze zwierzęciem. Jest to stwierdzenie uzasadnione w świetle zasad doświadczenia życiowego i racjonalnego rozumowania. Powyższa ocena koresponduje z treścią art. 361 § 1 k.c., zgodnie z którym zobowiązany do odszkodowania; ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła.

Cały wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 lipca 2-13  do pobrania tutaj: II Ca 436_13

Oba orzeczenia znakomicie obrazują, że zaniechanie  nie wystarczy do przypisania odpowiedzialności cywilnej za powstałą szkodę. Niezbędne jest jeszcze wykazanie związku przyczynowego pomiędzy powstałą szkodą a tym zaniechaniem.

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZnak „Uwaga dzikie zwierzęta” – OC zarządcy drogi
III-powód.jpg

III powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie III powodu „Niezbadane są wyroki sądów”

Przegląd orzecznictwa w wybranych kwestiach dotyczących OC  pokazuje niekonsekwencje, odmienne stanowiska, rozbieżne interpretacje sądów powszechnych. Dotyczy to nawet kwestii wydawałoby się ugruntowanych i oczywistych. Tych spraw jest długa lista, m.in:

a)  OC za produkt niebezpieczny – sądy w różny sposób interpretują przesłanki odpowiedzialności i ciężar dowodu bezpieczeństwa lub niebezpieczeństwa produktu, patrz: Śmierć strażaka – OC za produkt

b) OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców  – sądy w różny sposób interpretują zwolnienia z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców

c) zasada ryzyka – sądy w różny sposób interpretują jaki zakład jest wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody

d) granice obowiązku odszkodowawczego – dopiero IV uchwały SN pozwoliły na wyklarowanie spornych kwestii ostatnich lat w zakresie auta zastępczego, części zamiennych, amortyzacji, kosztów pełnomocnika patrz: SN – 4 orzeczenia w sprawie OC posiadacza pojazdu

e) krąg osób uprawnianych do otrzymania zadośćuczynienia

W wielu sprawach  dopiero  Sąd Najwyższy musi się wypowiedzieć aby ujednolicić praktykę orzeczniczą. Tak było w kwestii zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone zalaniem sąsiadów, gdzie SN podjął uchwałę 7 sędziów III CZP 63-2012, zgodnie z którą przepis art. 433 k.c. nie ma zastosowania do odpowiedzialności za szkodę polegającą na zalaniu lokalu położonego niżej z lokalu znajdującego się na wyższej kondygnacji

Zatem nikt nie może być pewien zasad i granic swoje odpowiedzialności. Najlepiej to ryzyko scedować na ubezpieczyciela OC. – różne roszczenia

Photo cedit: puzzlescript / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaIII powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne
pożarowym.jpg

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym – OC właściciela obiektu i wykonawcy

 Prace niebezpieczne pod względem pożarowym to prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

Taką definicję podaje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Zatem wszystkie prace remontowe z użyciem palników (np do rozgrzewania papy,  cięcia ), szlifierek kątowych , spawaniem są takimi pracami.

Nie bez przyczyny o pożarach w czasie remontów można wielokrotnie przeczytać w mediach, poniżej kilka przykładów:

http://www.tvn24.pl/pomorze,42/pozar-w-czasie-remontu-hali-zapalil-sie-dach,302369.html

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34887,10276641,Pozar_na_Pradze__budynek_zapalil_sie_w_czasie_remontu.html

http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Pozar-kosciola-sw-Katarzyny-n19549.html

http://wiadomosci.wpr24.pl/dekarski-blad-przyczyna-pozaru;19144.html

Obowiązki ochrony przeciwpożarowej przed rozpoczęciem  prac niebezpiecznych pod względem pożarowym  spoczywają na  właścicielu, zarządcy lub użytkowniku obiektu, który (par 36 ust 1 Rozporządzenia): 

1) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane;

2) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu;

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy;

4) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje;

5) zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu.

W trakcie wykonywania prac należy (par 36 ust 1 Rozporządzenia):

1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne;

2) prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowości;

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł pożaru;

4) po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane, oraz rejony przyległe;

5) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.

Więcej obowiązków w  Rozporządzeniu, do pobrania tutaj

Takie rozkład obowiązków powoduje możliwość  określania przyczynienie gdy poszkodowanym jest właściciel  obiektu, a można dopatrzeć się zaniedbań obowiązków po jego stronie. Gdy poszkodowanym są osoby trzecie, nie można wykluczać solidarnej odpowiedzialności właściciela obiektu, zarządcy, użytkownika i wykonawcy prac, gdy można im przypisać zaniedbania.

Photo credit: el_tommo / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaPrace niebezpieczne pod względem pożarowym – OC właściciela obiektu i wykonawcy
II-powód.jpg

II powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne

 

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie II powodu – ” Wysokość zasądzanych odszkodowań wzrasta”

W tej kwestii nikogo nie trzeba przekonywać. Wszyscy wiedzą o wzroście zasądzanych odszkodowań. Jako ilustrację zamieszczam stronę z Raportu PIU na temat ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych w Polsce

Wysokość zadośćuczynienia

 

żródło: http://piu.org.pl/analizy/project/1812/pagination/1

 

Bywają jednak ubezpieczeni , którzy nie mieli jeszcze szkody z OC i  powtarzają jak mantrę  „mi takie rzeczy się nie zdarzą” – dla nich  9 pozostałych powodów, dla których ubezpieczenia OC są ważne.

 

_____________________

Photo credit: Oneras / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaII powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne
śmierć-strażaka.jpg

Śmierć strażaka – OC za produkt

TVN24 publikuje informacje o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci strażaka, który zginął od uderzenia sprężyną gazową w głowę. Szczegóły w informacji Strażak zginął przez wadliwy sprzęt

Z punktu widzenia odpowiedzialności cywilnej za śmierć spowodowaną przez produkt,  wydaje się, że dywagacje na temat wadliwości sprzętu mają drugorzędne znaczenie ze względu na bezwzględnie obowiązującą zasadę OC za produkt niebezpieczny (art 449(1)  i następne k.c.) –

Art. 4491.
§ 1. Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.
§ 2. Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną.
§ 3. Niebezpieczny jest produkt niezapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za niezapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.

Dla wykazania odpowiedzialności producenta niezbędne są trzy przesłanki

a) normalne użycie produktu,

b) szkoda,

c) związek przyczynowy pomiędzy normalnym użyciem produktu a powstałą szkodą.

Oczywiście producent będzie mógł się bronić wskazując, że produkt nie był używany w sposób normalny albo że istnieją okoliczności wskazujące, że nie był niebezpieczny (np opisy, ostrzeżenia. instrukcje).

Tym samym wyrażam, pogląd o tym że poszkodowany nie musi wykazywać niebezpieczeństwa produktu . Taki pogląd wyraża także Profesor Czesława Żuławska w Komentarzu do Kodeksu Cywilnego , Księga III, Wolters Kluwer , 2011,:

„(…)Sądzę, że ciążący na poszkodowanym dowód (a ściślej – ryzyko niewykazania) dotyczy adekwatnego związku przyczynowego (stosunku wynikania) między faktem (art. 227 k.p.c.) normalnego używania produktu (konkretne zdarzenie) a zaistnieniem określonej szkody, inaczej mówiąc – wykazania, że zaistniała szkoda jest rezultatem normalnego użycia produktu [podobnie Z. Strus (Odpowiedzialność…, s. 29), który pisze o związku przyczynowym między zdarzeniem faktycznym, czyli szkodliwym oddziaływaniem produktu, a stanem, który jest uszczerbkiem; od takiego ujęcia przedmiotu dowodu nie odbiega też sformułowanie Z. Banaszczyka (Kodeks…, s. 1160): na poszkodowanym „nie ciąży obowiązek wykazywania wadliwości czy też niebezpiecznych cech produktu (…)”

Jednak istnieją inne poglądy, że przesłaną odpowiedzialności jest niebezpieczeństwo produktu, a to niebezpieczeństwo powinno być wykazane przez poszkodowanego. (o takich poglądach wspomina także Komentarz do Kodeksu Cywilnego , Księga III, Wolters KLuwer , 2011). Tutajprzykład orzeczenia oddalającego powództwo poszkodowanej kasjerki, która zraniła się butelką przy jej otwieraniu. Sądy obu instancji stały na stanowisku, że poszkodowanej nie udało się wykazać niebezpieczeństwa produktu . Pobierz: Orzeczenie Sądu Okręgowego w Białystoku  II Ca 12_13 z 14.02.2014. Osobiście wrażam krytyczny pogląd wobec obu wyroków.

 

[socialpoll id=”2205677″]

 

 

Photo credit: dwstucke / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaŚmierć strażaka – OC za produkt
zdarzenie-z-sarną.jpg

Zderzenie z sarną – OC pracodawcy?

W błahym stanie faktycznym potrafią kryć się bardzo ważne kwestie do rozstrzygnięcia dla przesądzenia odpowiedzialności cywilnej. 

Stan faktyczny: 
Pracodawca wysyła swojego pracownika w podróż służbową. Pracodawca godzi się aby podróż odbyła się prywatnym samochodem pracownika ze zwrotem kosztów podróży. W czasie podróży pracownik uderza w, wybiegająca z lasu, sarnę. Samochód ulega zniszczeniu. Pracownik nie odnosi obrażeń. 

Kwestia  do rozstrzygnięcia:   
Czy pracodawca będzie odpowiadać za zniszczony samochód na zasadzie art 435 k.c., przy założeniu że pracodawca jest przedsiębiorstwem wprawianym w ruch za pomocą sił przyrody. 

I koncepcja rozstrzygnięcia: 
Pracodawca będzie odpowiadał za zniszczony samochód, ponieważ zniszczenie nastąpiło w związku z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nie ma znaczenia fakt że szkoda nie została wyrządzona bezpośrednio przez ruch tego przedsiębiorstwa. 

II koncepcja rozstrzygnięcia: 
Pracodawca nie będzie odpowiadał za zniszczony samochód na zasadzie art 435 k.c., ponieważ zderzenie z sarną  nie miało związku  z ruchem przedsiębiorstwa. 
  
Dla poparcia I koncepcji fragmenty uzasadnienia wyroków sądu: 
I PK 198/11 wyrok Sn z dnia 2012.05.23, publikatory: www.sn.pl 
„(…)pojęcie „ruch przedsiębiorstwa” w art. 435 § 1 k.c. należy traktować szeroko. Oznacza to, że nie chodzi tu o ruch pojmowany mechanicznie, lecz o działalność przedsiębiorstwa, jego funkcjonowanie. Pojęcie ruchu przedsiębiorstwa odnosi się do funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko do ruchu jego poszczególnych elementów oraz urządzeń. Związek pomiędzy ruchem i szkodą występuje zatem wtedy, gdy szkoda nastąpiła w wyniku zdarzenia funkcjonalnie powiązanego z działalnością przedsiębiorstwa, choćby nie było bezpośredniej zależności pomiędzy użyciem sił przyrody a szkodą (…)” 

II PZP 4/2010 postanowienie SN  z dnia 2010.05.11 , publikatory lexis.pl 
(…)Wyrządzenie szkody przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu ma zatem miejsce zarówno wtedy, gdy szkoda jest bezpośrednim skutkiem użycia sił przyrody i pozostaje w związku przyczynowym z niebezpieczeństwem wynikającym z zastosowania tych sił, jak i wtedy, gdy pozostaje w związku z samym tylko ruchem przedsiębiorstwa (zakładu) jako całości. Inaczej rzecz ujmując, ruch przedsiębiorstwa lub zakładu w ujęciu cytowanego przepisu to każda jego działalność, a nie tylko taka, która jest bezpośrednio związana z użyciem sił przyrody i stanowi następstwo ich zastosowania. Pojęcie to odnosi się więc do funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości i nie ogranicza się do poszczególnych jego elementów, urządzeń lub agend. Związek pomiędzy ruchem a szkodą występuje wówczas, gdy szkoda powstała w wyniku zdarzenia funkcjonalnie powiązanego z działalnością przedsiębiorstwa, choćby nie było bezpośredniej zależności pomiędzy użyciem sił przyrody a szkodą” 

Dla poparcia II koncepcji fragmenty uzasadniania wyroku sądu: 

 V CSK 352/08 wyrok SN z dnia 2009.03.12., publikator: lexis.pl 
„(…)w zakresie odpowiedzialności na podstawie art. 435 § 1 k.c. nie istnieje domniemanie, że szkoda pozostaje w związku z ruchem przedsiębiorstwa i okoliczność tę należy wykazać, przy czym ciężar dowodu tego faktu spoczywa zgodnie z ogólnymi zasadami (art. 6 k.c.) na poszkodowanym, który z faktu tego wywodzi skutki prawne (tak Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 3 czerwca 1977 r. IV CR 185/77 LexPolonica nr 319700; z dnia 24 kwietnia 2002 r. V CKN 965/2000 LexPolonica nr 1852342; z dnia 31 marca 2006 r. IV CSK 58/2005 niepubl; por. też wyrok z dnia 28 lutego 2007 r. V CK 11/2006 niepubl.). Surowa ze swej istoty odpowiedzialność na zasadzie ryzyka nie może bowiem iść aż tak daleko, żeby zwalniała poszkodowanego od wykazania istnienia jakiegokolwiek powiązania przyczynowego pomiędzy szkodą a ruchem przedsiębiorstwa (…)” 

II PK 360/2007 wyrok SN z dnia 22.07.2008 , publikator lexis.pl 
„(..)szkoda na osobie poniesiona przez pracownika przy wykonywaniu, na polecenie przełożonego – wiceprezesa spółki prowadzącej przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody – grzecznościowej i nieodpłatnej usługi w miejscu jego zamieszkania, nie jest szkodą wyrządzoną przez ruch przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 435 § 1 k.c.(..)” 

[socialpoll id=”2204825″]

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaZderzenie z sarną – OC pracodawcy?
Mlecz.jpg

II transza deregulacji – Ustawa podpisana przez Prezydenta RP

30 maja 2014 roku Prezydent podpisał Ustawę z dnia 9 maja 2014 o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

Ustawa zacznie obowiązywać po upływie  60 dni od dnia ogłoszenia

Tekst Ustawy:  tutaj

Zawody objęte II transzą deregulacji : tutaj 

Planowana III transza  – Kolejne transze w toku

 

 

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaII transza deregulacji – Ustawa podpisana przez Prezydenta RP
I-powód.jpg

I powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie I powodu – „Każdy może pozwać każdego , a obrona przed roszczeniem jest trudna i kosztuje”

 

Nigdy nie można wykluczyć pozwania przez inną osobę, która uważa nas za sprawcę szkody. Nawet jeżeli roszczenie jest niezasadne. Począwszy od błahych roszczeń w życiu prywatnym po poważne szkody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i wykonywanym zawodem.

Pomoc prawna się profesjonalizuje, kancelarie odszkodowawcze poszukują nowych pól aktywności. To wszystko zwiększa ryzyko dochodzenia roszczeń.

Osoba wobec której kierowane są roszczenia, zęsto staje bezradna wobec konieczności zgromadzenia środków dowodowych i podejmowania czynności procesowych. Nie mówiąc już o wiedzy dotyczącej praktyki odszkodowawczej i możliwych ścieżkach skutecznej obrony.

Ubezpieczenie OC jest bardzo dobrym narzędziem zapewnienia sobie obrony przed roszczeniem, zarówno od strony faktycznej jak i finansowej. Obrona przed roszczeniem jest w interesie Ubezpieczyciela a w drodze umowy Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udziału w kosztach obrony prawnej.

Kilka przykładów orzeczeń, w których roszczenia wobec pozwanych zostały oddalone:

1) roszczenie wobec gminy z tytułu śmierci na skutek zaczadzenia w  świetlicy gminnej, chociaż gmina zlecała przeglądy kominiarskie fachowemu podmiotowi

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16.01.2013 V ACa 986_12, fragment uzasadnienia:

„Nie sposób zarzucić organowi pozwanej jakiegokolwiek zawinienia (art. 416 kc), skoro kontrole kominiarskie zlecane były fachowemu podmiotowi, tj. Spółdzielni (…) w T. i przeprowadzane były przez mistrza kominiarskiego. Pozwana nie ponosi winy w wyborze (art. 429 kc) i nie zachodzą przesłanki jej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec powodów, gdyż nie można w sposób uprawniony twierdzić, że pozwana w sposób zawiniony doprowadziła do zatrucia tlenkiem węgla G. D. oraz D. D. (1) i W. S..”

2) roszczenie do hurtownika produktów spożywczych z tytułu naruszenia dóbr osobistych z powodu sprzedaży przeterminowanych napojów

Wyrok  Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 07.04.2014  I C 1173_12,  fragment uzasadnienia:

„(..) W niniejszym postępowaniu powodowie nie wykazali, aby doznali jakiejkolwiek szkody, zarówno w sferze
niemajątkowej, jak i w dobrach majątkowych.
W kontekście przytoczonych okoliczności brak jest podstaw do zasądzenia od pozwanej Spółki zadośćuczynienia na
podstawie art.448 k.c., ponieważ zadośćuczynienie, które może być zasądzone na podstawie wskazanego przepisu ma na celu naprawienie krzywd rzeczywiście poniesionych, co w niniejszym postępowaniu nie zostało wykazane (..)”

3) roszczenie do trzech członków zarządu, chociaż jeden z nich przesłał  pełnić funkcje członka zarządu zanim zaistniały przesłanki odpowiedzialności członków zarządu

wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 09.05.2014  XIII Ga 447_13  fragment uzasadnienia:

” (…) Na podstawie art. 299 k.s.h. członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki istniejące w czasie sprawowania przez niego tej funkcji. Zobowiązanie do zapłaty kwoty dochodzonej przez powoda, a objętej nakazem zapłaty powstało w okresie już po rezygnacji pozwanego P. S. z funkcji członka zarządu tj. po dniu 9 lutego 2009 roku. (…) „

d) roszczenie do właściciela mieszkania z powodu zalania sąsiada chociaż ani co do zasady ani co do wysokości roszczenie nie zostało udokumentowane

wyrok sądu Okręgowego Wrocław Śródmieście z 08.012.2013  VIII C 286_13 fragment uzasadnienia:

„(..) Po analizie zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego Sąd uznał żądanie strony powodowej za nieusprawiedliwione co do zasady, jak i nieudowodnione co do wysokości. W świetle powyższego, jak również z uwagi na brak spełnienia przesłanek odpowiedzialność na podstawie art. 415 k.c. i art. 433 k.c. pozwanych za zaistniałe zdarzenie, powództwo jako nieuzasadnione podlegało oddaleniu.”

 

 

Photo credit: kevin dooley / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaI powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne