Blog

Latest News and Updates

OC-agenta-OC-brokera-nowe-rozporządzenia.jpg

OC agenta, OC brokera – projekty nowych Rozporządzeń

Rządowe Centrum Legislacji zamieściło Projekty nowych rozporządzeń w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC osób wykonujących czynności:

[su_label type=”info”]agencyjne[/su_label] – projekt tutaj, ścieżkę legislacji można obserwować tutaj 

[su_label type=”info”]brokerskie[/su_label]  – projekt tutaj, ścieżkę legislacji można obserwować tutaj

Projekty różnią się od obecnie obowiązujących Rozporządzeń, brakiem możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela do 10%. Tym samym Ubezpieczyciel OC nie będzie mógł zastosować franszyzy w wysokości 10%.

Obecnie obowiązujące rozporządzenia na stronie Portalu OC – OBOWIĄZKOWE

Rozporządzenia w nowym brzmieniu mają wejść w życie od 01.01. 2015

 

Photo credit: tiagonicastro / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaOC agenta, OC brokera – projekty nowych Rozporządzeń
doubezpieczenie.jpg

Doubezpieczenie – od kiedy ochrona?

 

W katalogu Klauzul dodatkowych w dobrowolnych ubezpieczeniach OC znajduje się Klauzula konsumpcji sumy gwarancyjnej. Spotyka się jej dwie wersje :

I – niepożądaną dla Ubezpieczyciela, powodującą że suma gwarancyjna określona zostaje na jeden wypadek

VER I Po każdorazowej wypłacie odszkodowania, suma gwarancyjna zostaje uzupełniona do wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia

II – gdzie strony mają każdorazowej akceptacji podwyższenia sumy

VER II –   Po każdorazowej wypłacie odszkodowania, suma gwarancyjna zostanie uzupełniona na wniosek Ubezpieczającego  do wysokości wskazanej w umowie ubezpieczenia, za zapłatą dodatkowej składki odpowiadającej stosunkowi uzupełnianej sumy do sumy wskazanej w umowie ubezpieczenia.

W pierwszej wersji, uzupełnienie sumy następuje automatycznie, po wypłacie odszkodowania.

W II wersji strony akceptują podwyższenie sumy gwarancyjnej. Jednak istotne jest pytanie od kiedy ma obowiązywać ochrona z wyższym limitem. To pytanie ma szczególne znaczenie w sytuacji gdy strony negocjują doubezpieczenie upływie czasu od wypłaty odszkodowania.

Rozwiązania są dwa :

I – ochrona ubezpieczeniowa z odnowioną sumą gwarancyjna obowiązuje od dnia wypłaty ostatniego odszkodowania – w takiej sytuacji Ubezpieczyciel powinien żądać oświadczenia o braku szkód i okoliczności z których powstały szkody w okresie od wypłaty odszkodowania do dnia udzielenia ochrony z wyższą sumą,

II – ochrona ubezpieczeniowa z odnowioną sumą gwarancyjną obowiązuje od dnia udzielenia ochrony z wyższa sumą.

 

II rozwiązanie lub pytanie ubezpieczyciela w I rozwiązaniu ma służyć eliminacji objęcia ochroną wypadków mających miejsce w okresie, w którym  suma gwarancyjna była skonsumowana. Nie można wykluczyć, że Ubezpieczony będzie poszukiwał podwyższenia sumy dopiero po wypadku – przewidujący underwriter powinien umieć uniknąć tej sytuacji.

 

Photo credit: Horia Varlan / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaDoubezpieczenie – od kiedy ochrona?
Vi-powód.jpg

VI powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie VI  powodu „Nie można wykluczyć sporu przed obcym sądem i w oparciu o obce prawo”

Dla rozstrzygania o odpowiedzialności cywilnej  za szkodę wyrządzonej przez Polaka lub podmiot działający w Polsce,  nie zawsze będzie miało zastosowanie prawo polskie . Nie zawsze także taka sprawa będzie podlegała jurysdykcji polskiego sądu.  Właściwości obcego prawa  lub jurysdykcja obcego sądu  może zostać przesądzona gdy :

  • sprawca i poszkodowany mają różne obywatelstwo
  • sprawca i poszkodowany zamieszkują lub mają siedziby  w różnych państwach
  • działalność sprawcy wywołuje ujemne skutki w innym państwie  lub państwach, np emisja zanieczyszczeń przedostała się za granicę Polski

Przepisy regulujące te kwestie zostały umieszczone na portalu na stronie Właściwość obcego prawa, sądu

wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który kieruję sprawę do sądu I instancji do ponownego rozpoznania w oparciu o prawo austriackie. Sprawa dotyczy Polaka,który był najemcą mieszkania w Austrii i doprowadził do jego zalania i zalania lokali sąsiadujących. Sąd polski ale prawo austriackie. Wyrok z dnia 22.02.1013, akt II Ca 1367/12

 

Photo credit: fdecomite / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaVI powód, dla którego ubezpieczenia OC są ważne
umbrella-policy.jpg

Umowa nadwyżkowa, umbrella policy – jak zapisać?

Proponując Klientowi umowę nadwyżkową warto się zastanowić na właściwym sformułowaniem intencji stron.

W pierwszej kolejności należy unikać sformułowań odwołujących się do umowy podstawowej jako franszyzy. Suma gwarancyjna z umowy podstawowej nie jest franszyzą w umowie nadwyżkowej . Patrz wpis : Nadwyżka a franszyza 

W drugiej kolejności należy się zastanowić nad zakresami obu umów.

Jeżeli zakresy są tożsame  lub umowa nadwyżkowa jest węższa niż umowa podstawowa- sytuacja  nie wymaga  dodatkowych sformułowań

Jeżeli zakres umowy nadwyżkowej jest szerszy od umowy podstawowej  to należy rozważyć czy w umowie nadwyżkowej, odpowiedzialność ubezpieczyciela w każdej szkodzie zaczyna się w ponad sumę w umowie podstawowej? Czy też odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje szkody od 0,00 zł dla zakresu szerszego niż polisa podstawowa. Ta ostatnia konstrukcja nazywana jest umbrella policy (spotykamy też czasem pojęcie drop-down)

Ostatnią kwestią, równie ważną jak poprzednie, jest sformułowanie zapisu w umowie nadwyżkowej

„Ubezpieczyciel z niniejszej umowy ubezpieczenia  odpowiada tylko wtedy gdy suma szkód z jednego wypadku przekroczy kwotę równą ……………… zł*  , przy czym kwotę odszkodowania będzie stanowić różnica pomiędzy wartością szkód z jednego wypadku, a   kwotą………………….zł* , z zastrzeżeniem, że kwota odszkodowania nie może być wyższa niż suma gwarancyjna wskazana w niniejszej umowie ubezpieczenia.”

Jeżeli intencją stron jest efekt umbralla policy:

„1.Ubezpieczyciel z niniejszej umowy ubezpieczenia  odpowiada tylko wtedy gdy suma szkód z jednego wypadku przekroczy kwotę równą ……………… zł*  , przy czym kwotę odszkodowania będzie stanowić różnica pomiędzy wartością szkód z jednego wypadku, a   kwotą………………….zł* , z zastrzeżeniem, że kwota odszkodowania nie może być wyższa niż suma gwarancyjna wskazana w niniejszej umowie ubezpieczenia.

2. W sytuacji roszczeń nie objętych ochroną ubezpieczeniową w umowie ubezpieczenia potwierdzonego polisą…………., a objętych nieniejszą umową ubezpieczenia, postanowień punktu 1 nie stosuje się”

 

*kwota sumy gwarancyjnej w podstawowej umowie ubezpieczenia

 

Photo credit: Muffet / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaUmowa nadwyżkowa, umbrella policy – jak zapisać?
Claims-made.jpg

Claims made – sąd nie kwestionuje odmowy ubezpieczyciela

Mało jest orzeczeń sądów dotyczących czasowego zakresu ochrony.

W sprawie z powództwa poszkodowanej przeciwko Ubezpieczycielowi Sąd nie uznał za zasadne roszczenia poszkodowanej zgłoszonego po zakończonym okresie ubezpieczenia. Roszczenie zostało zgłoszone do  umowy ubezpieczenia, w której przewidziany był trigger claims made.

Poszkodowana upadkiem na chodniku zgłosiła roszczenie do Ubezpieczyciela OC Miejskiego Zarządu (…)C, który był odpowiedzialny za stan techniczny chodników.

Wypadek , któremu uległa poszkodowana miała miejsce 30 listopada 2010, tj  w okresie ubezpieczenia (01.02.2010 – 31.01.2011). Roszczenie jednak zostało zgłoszone do Ubezpieczyciela 27 maja 2012 . 

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na zgłoszenie roszczenia poza zakresem ochrony, Sądy I i II instancji oddaliły roszczenia poszkodowanej. Fragment uzasadnienia Sądu I instancji

„Sąd Rejonowy odnosząc się do kwestii czasowego zakresu odpowiedzialności pozwanego, zauważył że skoro do upadku doszło w dniu 30 listopada 2010 roku, a w tym czasie (…) w C. objęty był umową ubezpieczenia obowiązującą w okresie  
od dnia 01 lutego 2010 roku do dnia 31 stycznia 2011 roku, to stosownie do powyższych twierdzeń, powódka powinna była zgłosić pozwanemu swoje roszczenie w zakreślonym okresie ubezpieczenia. Wyjątkowo, mogłaby tego dokonać później, gdyby ochrona ubezpieczeniowa była kontynuowana, co jednak nie miało miejsca w rozpoznawanym przypadku, gdyż kolejna umowa została zawarta dopiero na okres od dnia 05 maja 2011 roku do dnia 04 maja 2012 roku. W tej sytuacji, występując z roszczeniem o naprawienie szkody w maju 2012 roku powódka uczyniła to po okresie ubezpieczenia ( trigger claims made)”

Całe orzeczenie  Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 03.12.2013 I Ca 438/13 tutaj

 

Photo credit: Geni79 / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaClaims made – sąd nie kwestionuje odmowy ubezpieczyciela
kąpielisko-czyja-odpowiedzialność.jpg

Kąpielisko – czyja odpowiedzialność?

Sezon letni w pełni. Wypadki i utonięcia na miejskich kąpieliskach także się zdarzają.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne kąpieliskiem jest  to wyznaczony uchwałą rady gminy, wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli; kąpieliskiem nie jest: basen pływacki, basen uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystywaniu w celach terapeutycznych, sztuczny, zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych; (art 9 ,ust 1 pkt 5a)

Za organizację kąpieliska odpowiada organizator zdefiniowany w Ustawie Prawo wodne jako   osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która podjęła się zorganizowania kąpieliska lub miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz uzyskała na to zgodę właściciela wody i przyległego gruntu lub która prowadzi kąpielisko lub miejsce wykorzystywane do kąpieli;

Organizatorem może być gmina, hotel, ośrodek wypoczynkowy. Na organizatorze kąpieliska spoczywają m.in obowiązki :

– utrzymania czystości wody

– wprowadzenia zakazu kąpieli w przypadku gdy woda nie spełnia wymogów sanitarnych

– oznakowania kąpieliska

Kąpielisko musi zostać zgłoszone do ewidencji kąpielisk prowadzonych przez wójta , burmistrza, prezydenta, który ogłasza wykaz kąpielisk. Dla przykładu – tutaj Kąpieliska w gminie Nieporęt

Na organizatorze spoczywa także szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem kąpiących. Patrz wpis Basen , kąpielisko – zasady bezpieczeństwa 

Photo credit: marfis75 / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaKąpielisko – czyja odpowiedzialność?
Vpowód.jpg

V powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne

W ślad za wpisem 10 powodów dla których ubezpieczenia OC są ważne przedstawiam rozwinięcie V  powodu „Scenariusze szkód bywają nieprzewidywalne i przerażające”

Życie pisze scenariusze nieprawdopodobne. Aż chce się powiedzieć – nie, to nie mogło się zdarzyć. Jako przykład sztandarowy można podać szkodę  zgłoszoną przez związek niewidomych, który zakwaterował swoich członków , osoby niewidome, na szkolenie w niewykończonym hotelu. W nocy poszkodowany wyszedł na balkon na papierosa, tylko że balkon nie miał barierek. Spadł z trzeciego pięta i zmarł w szpitalu drugiego dnia.

Wiele jest takich szkód, gdzie się wydaje że takie rzeczy się nie zdarzają – przygniecenie dziecka uszkodzoną bramkę, której nikt nie naprawia od  lat (przykład tutaj , wybuch gazu wskutek uszkodzonego gazociągu, którego geodeta nie zgłosił do mapy ewidencji uzbrojenia terenu , pozostawienie kabla energetycznego pod napięciem na łące gdzie bawią się dzieci (przykład tutaj).

W ostatni piątek prasa donosiła o kolejnym takim przypadku – śmierci przechodzącej kobiety chodnikiem, na którą robotnicy zrzucili rurę z dachu. Link do informacji tutaj

Lepiej sobie nie wyobrażać co może się zdarzyć, tylko kupić ubezpieczenie OC.

Photo credit: pierre*peetah / Foter / Creative Commons Attribution-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-ND 2.0)

 

read more
Maria Tomaszewska -PestkaV powód dla którego ubezpieczenia OC są ważne
Szkody-poza-RP.jpg

Szkody poza RP – kiedy konieczna klauzula?

Ubezpieczyciele, w ubezpieczeniu OC ogólnej, wyłączają z zakresu podstawowego szkody , które powstały, wystąpiły, zostały wyrządzone poza terytorium RP.

Ryzyko takich szkód można objąć ochroną na mocy dodatkowej klauzuli.

Jasnym jest że potrzebują dodatkowej klauzuli Ubezpieczeni, którzy eksportują produkty, wysyłają pracowników za granicę, wykonują usługi za granicą.

Ale co z sytuacjami, gdy Ubezpieczony nie prowadzi działalności za granicą, ale skutki jego działalności w Polsce mogę przekroczyć terytorium RP? Czy wtedy niezbędne jest uzupełnianie zakresu ochrony o dodatkową klauzulę?

Poniżej tabela z dwoma przykładami szkód  wraz z zestawieniem wyłączeń w OWU kilku Ubezpieczycieli

I szkoda  ” OC zakładu przemysłowego”  – emisja substancji zanieczyszczających w przygranicznym zakładzie w Polsce – rozstrój zdrowia pracowników w Polsce, mieszkańców w Polsce i za granicą, zniszczenie upraw w Polsce i za granicą

II szkoda – „OC warsztatu”  – uszkodzenie samochodu za granicą RP spowodowane wadliwą naprawą w warsztacie w Polsce

[table id=122 /]

Widać  z powyższego, że pojęcie szkody powstałej , wyrządzonej, która wystąpiła poza RP, może budzić wątpliwości co do zakresu ochrony w przypadku skutków działań poza RP. Zapewne należy doprecyzować tę kwestię w umowie ubezpieczenia , zgodnie z intencją stron.

 

*wypadek ubezpieczeniowy . zdarzenie polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, powodujące szkodę

Photo credit: joiseyshowaa / Foter / Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

read more
Maria Tomaszewska -PestkaSzkody poza RP – kiedy konieczna klauzula?